Harr (Thymallus thymmalus)

harr

Harren i Vättern är sjölevande förutom under det första yngelstadiet och under lekperioden då delar av beståndet stiger i Vätterns tillrinnande vattendrag för att leka. Det förekommer även att harren leker på strömsatta och renspolade stenbottnar på grundområden och längs steniga stränder i framförallt Vätterns norra delar. I vattendragen sker leken på bottnar med sand, grus och sten då temperaturen i vattendragen överstiger 4°C, majoriteten av leken sker dock i intervallet 7-12°C, vilket normalt brukar inträffa från slutet av april till slutet av maj. Ett tjugotal av Vätterns tillflöden, främst längs den sydvästra sidan av Vättern, utnyttjas av harren som reproduktionsområden. Harren i Vättern blir könsmogen vid 3-4 års ålder, vilket motsvarar en längd på cirka 30–35 cm. Vid leken sker ingen nämnvärd nergrävning av romkornen utan de något klibbiga befruktade äggen får falla ner mellan stenar och grus. Kläckningen sker i början/mitten av juni beroende på vattentemperaturen. Livet i Vättern tillbringar harren relativt strandnära och på grundområden. Födan består huvudsakligen av insekter, kräftdjur, snäckor och sötvattengråsuggor, men större harr kan även övergå till fiskdiet.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus för harr bedöms som dålig, under förbättring. Beståndet i Vättern utgör landets sydligaste naturliga förekomst.

harr-status

Normerat värde för maximalt antal observerade harrar vid ett enskilt besökstillfälle respektive år i samband med lekfiskräkningarna i Vätterns tillflöden under perioden 2005-2016.

Övervakning och undersökningar

I början av 2000-talet fick Vätternvårdsförbundet och länsstyrelserna runt Vättern in allt fler rapporter från samtliga kategorier av fiskande i Vättern som tydde på att harrbeståndet hade minskat. Därför inleddes arbetet med att undersöka tillståndet för harren i Vättern, samt ta fram förslag på övervakningsmetoder och åtgärder. Läs mer om övervakning och undersökningar här!

Genomförda åtgärder

Eftersom orsakerna till Vätterharrens nedgång inte är klarlagda är det dessvärre svårt att genomföra riktade åtgärder för att gynna och/eller hjälpa arten. Vidare tillbringar Vätterharren större delen av sitt liv ute i Vättern, något som innebär att riktade insatser ute i sjön främst består i regleringen av fiskets bedrivande. Ett antal åtgärder riktade mot harr har därför genomförts under de senaste åren i några av Vätterns tillflöden som harren utnyttjar för sin reproduktion. Läs mer om dessa åtgärder här!

Framtidsutsikter och hot

Även om en tendens till återhämtning för harren i Vättern har kunnat urskiljas de senaste åren är det för tidigt att ropa faran över. Positivt inför framtiden är dock att harrens situation har lyfts fram och fått ett större fokus de senaste åren, vilket har inneburit att medvetenheten om arten och dess behov har ökat hos privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter. Värt att notera i sammanhanget är även den växande grupp av bland annat sportfiskare runt Vättern som på olika sätt engagerar och intresserar sig för harren.  Dessa personer (lekfiskräknare) bidrar mycket genom sitt ideella arbete vid inhämtning och spridning av information om harren i Vättern, samt vid genomförandet av åtgärder. Läs mer om framtidsutsikter och hot här!

Vidare läsning

Artfakta harr – Artdatabanken

Förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern 2017-2022 – Harr

Fisketips – Harr

 

 

Sidan senast uppdaterad 6 september 2018
 

Comments are closed.