Genomförda åtgärder

Sommaren 2010 genomfördes biotopvårdande åtgärder i två av Vätterns tillflöden (Gagnån och Hornån) i syfte att öka antalet lekrevir för harren. Tanken bakom åtgärderna att skapa fler lekrevir var att öka antalet lekande harrpar, vilket i sin tur skulle kunna ge ett större tillskott av harryngel till Vättern varje år. Den samlade bedömningen av de genomförda åtgärderna i Hornån och Gagnån är hittills att de inte påtagligt har inneburit vare sig en förbättring eller försämring av förutsättningarna för harrens lekmöjligheter eller utfallet av leken (Vättern-FAKTA 7:2013).

harr-biotopvard

Utläggning och förankring av stockar i Hornån sommaren 2010. Foto: Daniel Brelin.

I ett försök att öka antalet harryngel som når Vättern genom att minska rompredationen genomfördes våren 2013 test med att reducera tätheterna av signalkräfta på harrens lekplatser i sex av Vätterns tillflöden. Några tendenser till utfiskning kunde dock inte konstateras och slutsatsen drogs att decimeringsfisken av signalkräfta i harrens lekvattendrag inte är en effektiv metod för att gynna harren i Vättern (Vättern-FAKTA 2:2014).

harr-nybefruktad-rom

Nybefruktad rom från harr som fångades och kramades vid romtäckten i Hjoån våren 2013 Foto: Beatrice Alenius

Våren 2013 genomfördes även en romtäckt i Hjoån. Den befruktade rommen användes dels till en rompredationsstudie, dels till att kläcka fram harryngel och odla fram harrungar för återutsättningsförsök. Den första utsättningen av harryngel i Sjöhamrabäcken som mynnar till Motalavikens sydsida skedde sommaren 2013. Ytterligare en utsättning av 1-somriga harrungar som fettfeneklippts skedde hösten 2013 i Sjöhamrabäcken (Vättern-FAKTA 5:2014). Om utsättningarna visar sig fungera kan fler av Vätterns tillflöden där harrlek tidigare har förekommit vara aktuella för återutsättning av harryngel/-ungar.

harr-inmatade-yngel

Inmatade harryngel från fiskodling före utsättning i Sjöhamrabäcken sommaren 2013 Foto: Alf Hultquist.

Sidan senast uppdaterad 5 september 2018
 

Comments are closed.