Gös (Sander lucioperca)

 

Allmänt

 

Gösen är en införd art i Vättern, liksom i ett flertal sjöar i tillrinningsområdet. I Vättern gjordes troligen den första utsättningen av gös i Alsen i det norra skärgårdsområdet 1925. Beståndet i Alsen och angränsande vattenområden förstärktes sedan under de följande decennierna, i Bottensjön inplanterades gös under 1960- 70-talen. Utsättningar som lett till starka lokala bestånd har även skett i sjöar inom Vätterns södra tillrinningsområden, inte minst inom Huskvarnaåns avrinningsområde. Bestånd av gös finns även i t.ex. Munksjön och Huskvarnaån i Jönköping. Utsättningarna har resulterat i att gösen nu är etablerat sig i Vättern. Större delen av Vättern uppvisar emellertid inte den karaktär som gösen vill ha med varmt, näringsrikt, grumligt vatten varför utbredningen i huvudsak inskränker sig till norra Vätterns skärgård. I skärgårdsområdets är gösen en konkurrent till framför allt gädda men även till den större abborre. Utsättningar har skett även under senare år, men länsstyrelsernas policy är idag att inte bevilja några nya utsättningar av gös i Vättern för att minimera risken för att den för sjön främmande arten ska påverka Vätterns naturliga fiskbestånd negativt.

Leken sker under våren-försommaren när vattentemperaturen ligger kring 7-10 grader. Ynglen kläcks efter ca 10 dygn under förutsättning att vattentemperaturen håller minst 9 grader. Det 5-6 mm stora ynglet sprider sig omedelbart till fritt vatten där gulesäcken absorberas. I större öppna områdena med en god tillgång till pelagiskt levande bytesfisk bedöms gösens föda till stor del bestå av siklöja och benlöja. I de grundare områdena är andelen siklöja mindre i gösens bytesval, här är abborre en viktig föda.

Gösen har en maxvikt över 10 kg.

Beståndsstatus i Vättern

Gösbeståndets status bedöms som god. Gös utgör ingen naturlig art i Vättern och hur beståndet utvecklas när utsättningarna upphör är oklart.

Vidare läsning

Artfakta gös- Artdatabanken
Gösvatten i Jönköpings län
Förvaltningsplan för fisk- och fiske i Vättern 2017-2022 – Gös
Fisketips – Gös
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Sidan senast uppdaterad 12 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »