- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Tre nya digitala publikationer i Vättern-FAKTA

Vätternvårdsförbundet redovisar tre nya digitala publikationer i serien Vättern-FAKTA. Det är:

Vättern-FAKTA 6:2018 [1] : Makrofyter i Vättern 2015-17: Publikationen redovisar tre års inventeringar av undervattensvegegation på 16 geografiskt skilda områden i Vättern. Underlaget är del av miljöövervakningsprogrammet för Vättern där hittills 23 områden ingår, målsättningen är 30 områden. För momentet har Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB anlitats.

Vättern-FAKTA 7:2018 [2] : Asp i Vättermynnande vattendrag? : Publikationen redovisar inventering av fisken asp i nordvästra Vättern,  Forsviksån, Aspaån, Dohnaforsån samt Bronaån. Inventering har utförts genom att DNA-bestämma romkorn insamlande genom dykning på potentiella lekplatser.För momentet har Hydrophyta Ekologikonsult  anlitats.

Vättern-FAKTA 8:2018 [3] : Redovisning av lekfiskräkning i Vätterns tillflöden våren 2018: Årligen genomförs genom frivilliga  räkning av lekande harr i Vissa av Vätterns tillflöden. Momentet är en del av miljöövervakningsprogrammet för Vättern. För sammanställning av momentet har Jönköpings Fiskebiologi AB anlitats.