- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Stora fångster i fritidsfisket på Vättern

Länsstyrelsen i Jönköpings län har med hjälp av frivilliga undersökt fritidsfiskets omfattning och fångst i Vättern 2015 och överlevnaden hos återutsatt röding vid trollingfiske och vertikalfiske. Undersökningarna visar att fritidsfisket 2015 var omfattande och fångsterna stora. En stor del av fångsten återutsattes. Sammantaget fångades nästan 34 000 rödingar med en vikt av 42,5 ton, varav 26,4 ton återutsattes. Trots detta påvisar provfisken en positiv beståndsutveckling hos rödingen, en ökning som dock sker från mycket låga nivåer.

För de sju arterna som var viktigast för fritidsfisket återutsattes sammanlagt över 50 000 fiskar under 2015. Röding, abborre och gädda var de vanligaste arterna att återutsätta. Återutsättning genomförs både frivilligt och till följd av regler för fisket, t.ex. minimimått.

Fritidsfisket och yrkesfisket stod för drygt 40 ton avlivad fisk vardera under 2015. Fritidsfiskets fångstuttag av röding, lax, abborre och gädda var större än yrkesfiskets uttag. Under 2015 fångades 30,6 ton signalkräfta av fritidsfiskare medan 110 ton kräftor fångades av yrkesfisket.

— För att kunna förvalta fiskbestånden långsiktigt hållbart behövs kunskap om fiskets fångster och omfattning. Yrkesfisket har fångstrapporteringsskyldighet till myndigheterna. Något liknande finns inte för fritidsfisket. Därför genomför vi återkommande fritidsfiskeundersökningar på Vättern, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköping.

Fritidsfisket på Vättern dominerades av trolling efter röding, öring och lax. En metod som ökat kraftigt under senare år är vertikalfisket efter röding.

Undersökningar av överlevnaden hos återutsatt röding visar att omkring 77 procent bedömdes överleva återutsättning vid trollingfiske under sommaren, medan i princip samtliga undersökta individer bedömdes överleva återutsättning vid vertikalfiske. Krokplacering tycks vara starkast kopplat till rödingens möjlighet att överleva. Ju längre bak i munnen rödingen krokas desto längre tid tar det för rödingen att dyka ner i vattnet efter att den släppts tillbaka och ju sämre är överlevnaden. Under tiden den befinner sig på ytan riskerar den att bli attackerad av fåglar. Problemet med fåglar som attackerar återutsatt röding tycks vara betydligt mindre vid vertikalfiske då båten ligger kvar i närheten av återutsatt fisk, till skillnad från en trollingbåt som rör sig framåt. En större andel av fisken dyker också direkt efter återutsättning vid vertikalfiske än vid trolling.

— Det kan konstateras att det återutsätts mycket fisk. Därför är det viktigt att fisken hanteras på ett bra sätt som leder till hög överlevnad och vår målsättning är att ta fram rekommendationer för detta, avslutar Adam Johansson, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköping.

Resultaten från undersökningarna finns publicerade i Vätternvårdsförbundets rapportserie och faktaserie. Leader Vättern och Länsstyrelserna har finansierat enkätundersökningen.

Mer information:

Länk till Rapport 130: Fritidsfisket i Vättern 2015 – Resultat från enkätundersökning och fältobservationer [1]

Länk till Vättern-Fakta 5:2018: Utvärdering av överlevnaden hos återutsatt röding i Vättern vid trollingfiske och vertikalfiske [2]

 

Länkar till tidigare rapporter i direkt koppling till publicerade rapporter

Fritidsfisket i Vättern 2010 – Sammanställning av enkätsvar och fältobservationsstudier [3]

Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske [4]