- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Om Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även “Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt

Förbundet arbetar för Vättern genom att

Därigenom avses följande mål uppnås

Läs mer i stadgarna [1].

Ordförande är Anna Olofsson, Länsråd i Örebro län, Vice ordförande är Anders Hedeborg, Vadstena kommun.

Anna Olofsson, Länsråd i Örebro län, är ordförande i Vätternvårdsförbundet sedan förbundsstämman 2019.

 

[2]

Anders Hedeborg, till vardags förste viceordförande hos Vadstena kommun, är vice-ordförande i Vätternvårdsförbundet sedan 2019.

Organisation

Verksamheten i Vätternvårdsförbundet bestäms utifrån medlemmarnas beslut på Förbundsstämman (årligen i maj). Styrelsen ansvarar för att verksamheten följer stämmans beslut. Förbundet har ett fristående kansli inhyrt på Länsstyrelsen i Jönköping. För att genomföra verksamheten finns två utskott underställda styrelsen ( se även “Arbetsordning för Vätternvårdsförbundet”).  Styrelsens sammansättning finns här [3].

Delar av styrelsen på styrelsemöte hösten 2018 i Askersund.

 

  1. Verksamhetsutskottet (VU) : genomför miljöövervakning, projekt och administration, förbereder ärenden inför styrelse och förbundsstämma.
  2. Samförvaltning Fiske: ett utskott som drivs i projektform för bedriva vård och nyttjande av fisk och fiske i Vättern. Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper. Mer information om Samförvaltning finns här [4].
Organisationsschema för Vätternvårdsförbudnet [5]

Organisationsschema för Vätternvårdsförbundet

Kontakta oss

Våra medlemmar