Om Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara sjöns unika egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern. Förbundet bevakar också olika intressen i och runt Vättern. Arbetet finansieras av medlemmarna vilka utgörs av företag, myndigheter och organisationer runt Vättern samt övriga som har intresse av miljön i Vättern. Verksamheten styrs av stadgar och arbetsprogram. Vätternvårdsförbundet samordnar även “Vattenråd för Vättern” på uppdrag av vattenmyndigheten i Södra Östersjöns distrikt

Förbundet arbetar för Vättern genom att

  • Samordna och utvärdera undersökningar.
  • Påverka samhällsplanering för sjöns bästa.
  • Initiera konkreta åtgärder genom att driva projekt.
  • Sprida information om Vättern.

Därigenom avses följande mål uppnås

  • Bevara sjön som näringsfattig klarvattenssjö.
  • Bevara yrkes- och fritidsfiske samt friluftsliv.
  • Säkerhetsställa vattentäktskvaliteten.

Läs mer i stadgarna.

Ordförande är Ann Holmlid, Länsråd i Östergötland, Vice ordförande är Anders Hedeborg, Vadstena kommun.

Ann Holmlid, länsråd i Östergötland och ordförande i Vätternvårdsförbundet sedan stämman 2021.

 

Anders Hedeborg, till vardags förste viceordförande hos Vadstena kommun, är vice-ordförande i Vätternvårdsförbundet sedan 2019.

Organisation

Verksamheten i Vätternvårdsförbundet bestäms utifrån medlemmarnas beslut på Förbundsstämman (årligen i maj). Styrelsen ansvarar för att verksamheten följer stämmans beslut. Förbundet har ett fristående kansli inhyrt på Länsstyrelsen i Jönköping. För att genomföra verksamheten finns två utskott underställda styrelsen ( se även “Arbetsordning för Vätternvårdsförbundet”).  Styrelsens sammansättning finns här.

Delar av styrelsen på styrelsemöte hösten 2018 i Askersund.

 

  1. Verksamhetsutskottet (VU) : genomför miljöövervakning, projekt och administration, förbereder ärenden inför styrelse och förbundsstämma.
  2. Samförvaltning Fiske: ett utskott som drivs i projektform för bedriva vård och nyttjande av fisk och fiske i Vättern. Verksamheten bedrivs i arbetsgrupper. Mer information om Samförvaltning finns här.
Organisationsschema för Vätternvårdsförbudnet

Organisationsschema för Vätternvårdsförbundet

Kontakta oss

Våra medlemmar

Sidan senast uppdaterad 26 november 2021
 

Comments are closed.

Translate »