Ny rapport: Strandnära provfiske i Vättern

augusti 31, 2021

 

Denna rapport redogör resultatet från det strandnära provfisket som genomfördes i Vättern under juli och augusti 2020. Till skillnad från de provfisken som görs regelbundet i Vätterns utsjö riktade sig detta fiske till att undersöka fisksamhället på bottnar närmare stränderna. Huvudfokus var inte att få ett resultat som kunde kopplas till förvaltningen av de ekonomiskt mest värdefulla fiskarterna utan snarare att få en bild över fiskarternas utbredning och se på trender vid jämförelser med tidigare provfisketillfällen. Provfisket, som varit en del i ett större LEADER-projekt har varit möjligt att genomföra tack vare bidrag från LEADER Vättern som fördelar medel ur europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

De största fångsterna gjordes i sjöns båda ändar, norr och söder. Gers var den absolut talrikaste arten, följd av storspigg, abborre och mört. Totalt fångades 19 arter. Abborre och mört dominerade vid de nordliga lokalerna och mört och gers vid de södra. Knappt 4 000 signalkräftor fångades vid provfisket. Förekomsten och tätheten av kräftor kunde relateras till hur det har sett ut vid senare års riktade kräftprovfisken med burar. I särklass flest kräftor fångades i Vätterns norra delar.

Vid jämförelser med tidigare provfisken visades signifikanta nedgångar för både specifika arter och den totala fångsten av fisk. Möjliga orsaker till detta, som diskuteras vidare i rapporten, är minskade nivåer av näringsämnen i sjön, en stigande vattentemperatur och en ökande närvaro av signalkräftor och storskarv.

Rapport Strandnära provfiske i Vättern 2020: Analys och resultat Läs rapporten här: Strandnära Provfiske i Vättern 2020

 

Last modified: 2021-08-31

Comments are closed.

Translate »