- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Ny rapport: Inventering av vandrarmusslan upp- och nedströms Vättern

Det finns just nu ett 15tal främmande arter i våra stora sjöar Vänern och Vättern – alltså arter som har spridits med hjälp av människan utanför deras naturliga utbredningsområden. Risken för att ytterligare främmande arter ska sprida sig till sjöarna är mycket stor, och just invasiva främmande arter har utpekats som en av de tre största utmaningar. Invasiva främmande arter har ofta egenskaper som gör att de är tåliga, växer snabbt och förökar sig effektivt. De kan påverka hela ekosystemet och ställa till med stora problem genom att exempelvis konkurrera ut inhemska arter och sprida sjukdomar.

En ny invasiv art vid stora sjöarnas dörr?

Vandrarmusslan är en invasiv främmande art som kommer ursprungligen från kaspiska havet men har spridit sig i Europa och Nordamerika. Enligt Artdatabankens riskklassificering utgör vandramusslan en stor risk och hamnade i den högsta riskkategorin – både vad gäller invasionspotential och potentiell ekologisk effekt.

Vandrarmusslor (Dreissena polymorpha). Foto: Jacob Bergengren

Musslan har sedan början på 1900talet förkommit i Mälaren. Sommaren 2013 upptäcktes vandrarmusslor i Roxen och Glan. Därefter inledes en inventering i hela Göta kanal mellan Norrköping och Sjötorp, och den visade att musslan har spridit sig upp Göta kanal till sjön Roxen.

Återinventering – har musslan spridit sig vidare?

För att se om musslorna har hunnit sprida sig vidare i kanalsystemet mot Vättern och Vänern återinventerades under augusti 2019 20 lokaler längs Göta kanal-systemets sträckning från Vänern till Östersjön på förekomst av frisimmande larver av vandrarmusslor. Syftet var att dokumentera

Mussellarver påträffades endast på samma lokaler som 2013, dvs. i kanalfåran nedströms slussen i Norsholm, i Motala Ström vid Kimstad och i Motala Ström i Norrköping. Förekomsterna var förväntade eftersom det finns gedigna bestånd av vuxna musslor i sjöarna Roxen och Glan. Resultatet antyder att det inte etablerats nya stora bestånd väster om Roxen. Larvinventeringar är dock inte en 100-% säker metod för att dokumentera musselförekomst.

Vid inventeringen bestämdes mängden larver i vattnet vid de kända mussellokalerna. Tätheterna var högst vid provtagningen i början av augusti, särskilt vid lokalen i Norrköping (80 larver per liter), men även vid Norsholm och Kimstad uppmättes då tätheter som tyder på fortsatt livskraftiga bestånd av vuxna vandrarmusslor. Resultaten skilde sig något från undersökningen 2013, då var t.ex. larvtätheten högst i Norsholm, men sammantaget var larvproduktionen fortsatt lika hög och risken för fortsatt spridning av larver i Göta kanal-systemet måste bedömas som påtaglig. Vandrarmusslan har dock särskilda krav på sin livsmiljö, bl.a. tycker de om höga kalcium- och magnesiumhalter. Även om larverna sprids är det således inte säkert att de träffar på lämpliga miljöer för ett fortsatt liv.

Läs hela rapporten här [1].

Spridningsvägar

Vuxna vandrarmusslor kan spridas av människan inom och mellan vattensystem på föremål som förflyttas, t.ex. båtar och vattenväxter, medan levande larver i första hand sprids i vatten som förflyttas. Ballastvatten och fisksumpar i större båtar, kylvatten i motorer liksom skvalpvatten i fritidsbåtar och kanoter är exempel på vektorer för larver. Ju fler larver som finns i sjö- och kanalvattnet desto större är risken att de sprids vidare av mänskliga aktiviteter.

Vad kan jag göra?

Det är viktigt att minimera risken att vandrarmusslan sprider sig vidare i systemet. Båt, fiskeredskap och annan utrustning bör rengöras, tömmas och torkas innan de flyttas till ett nytt vatten. Vatten (t.ex. som ballast, agn eller skräpvatten) bör inte flyttas mellan sjöar – det kan förkommer närmare 100 larver i en liter vatten(!).

Om du hittar en mussla (eller en annan främmande art), rapportera i Rappen [2], Artportalen [3] eller meddela din Länsstyrelse eller vattenvårdsförbund.

Läs mer om hur du känner igen några “värstingar” och vad du kan göra för att förhindra spridningen i broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar! [4]