Åtgärdsutredning för Munksjön

februari 12, 2021

 

Munksjön i centrala Jönköping, söder om Vättern, är starkt förorenat av (huvudsakligen historiska) utsläpp från olika industrier, ett avloppsreningsverk och dagvatten från staden. Idag publicerade Jönköpings kommun en ny åtgärdsutredning som visar vilken typ av åtgärder kan krävas för att uppnå ett tillfredsställande sediment- och vattenkvalitet i Munksjön.

Utredningen föreslår fyra olika alternativ:

  • Muddring av fiberbanken och grunda områden, övertäckning av botten i djupa områden
  • Övertäckning av förorenade områden i den grunda delen av sjön
  • Muddring av förorenade områden i den grunda delen av sjön
  • Förbättring av fysisk miljö i grundområden

Utredningen visar också att det behövs fler undersökningar innan en slutgiltig åtgärd kan väljas.

Läs åtgärdsutredningen här: Tyrens 2021: Åtgärdsutredning Munksjön – Slutrapport

Åtgärdsbehovet för Munksjön är stort och behovet att utreda och komma fram till åtgärdsprogram har utpekats i Vattenvårdsplanen för Vättern. Det är dock viktigt att säkerställa att åtgärder i och för Munksjön inte äventyrar Vättern.

En utredning från 2014 visar att det förekommer mycket organiskt material i Munksjöns sediment, och dessutom förhöjda halter av metaller (bly, koppar, zink, kvicksilver), PAH och organiska miljögifter (t.ex. dioxiner, PCB). Dessa föroreningar är dock hårt knutna till sedimentet, och halter i vatten är betydligt lägre. Däremot är näringsämnen, dvs fosfor och kväve, däribland ammonium, tydligt förhöjda i Munksjöns vatten.

Munksjöns utlopp transporterar relativt stora mängder metaller, näringsämnen och vissa (andra) miljögifter till Vättern, men detta p.g.a. det stora vattenflödet och utsläpp från pågående och/eller uppströms liggande verksamheter samt en stad med 100.000+ invånare. Jämför man in-transporten till Munksjön (via bl.a. Tabergsån och direkta utsläpp) med ut-transport till Vättern via kanalen så utgör sjön en s.k. ”fälla” för de flesta ämnen.

Last modified: 2021-02-12

Comments are closed.

Translate »