- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Vatteninfo

Det finns mycket information tillgängligt om Vättern. Vi rekommenderar Dig våra publikationer för intressanta rapporter. Mycket information finns också på olika sk karttjänster och datavärdar. Här ges exempel på några ställen där du finner lättillgänglig information om Vättern. Tillgång till data finns hos nationella datavärdar som finns under meny “Provtagning”.

Vatteninformationssystem Sverige [1](VISS)

Vattenmyndigheternas databas med bedömning av ekologisk och kemisk status enligt särskilt system i Europa (sk vattendirektivet) i utpekade vattenförekomster.

viss [1]

Skyddad Natur [2]

Naturvårdsverkets register om alla Sveriges “skyddade områden”.

skyddad-natur [2]

DataWeb Vätternkarta [3]

Vätternvårdsförbundet driver tillsammans med Södra Vätterns Recipientkontroll samt Norra Vätterns recipientkontroll ett visningsprogram av grafer mm för löpande/programlagda provtagningar. Du kan enkelt se tidstrender och ladda ned data till excel.

[3]

Åtgärder i Vatten [4] och Biotopkarteringsdatabasen [5]

Åtgärder i Vatten [6]är en nationell kartdatabas över: a) Fiskvägar b) Återintroduktioner, c) Biotopvård, d) Hydrologisk restaurering, e) Utrivning av dammar. Har en sökbar kartfunktion.

atgarder-i-vatten [4]

Biotopkarteringsdatabasen [5]är en nationell databas över hur det ser ut i vattendrag. Har en sökbar kartfunktion.

biotopdatabas [5]

Svenska Fiskeregler [7]

Här finns sjökort, fredningsområden mm över Vättern. Bra kartunderlag om regler för fisket bedrivande.

svenska-fiskeregler [8]

Badvattenkvalitet [9](sk “badplatsen”)

Här finner Du information om badplatser som provtas av kommuner bl a undersöks bakterier vilket kan användas som allmänt miljöindikator. Förklaring till vad som mäts och varför finner Du på Havs-och Vattenmyndighetens hemsida [9].  slider_1600x450 [9]