- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Vatteninfo

Det finns mycket information tillgängligt om Vättern. Vi rekommenderar dig våra publikationer för intressanta rapporter. Mycket information finns också på olika sk karttjänster och datavärdar. Här ges exempel på några ställen där du finner lättillgänglig information om Vättern. 

DataWeb Vätternkarta [1]

Vätternvårdsförbundet driver tillsammans med Södra Vätterns Recipientkontroll samt Norra Vätterns recipientkontroll ett visningsprogram av grafer mm för löpande/programlagda provtagningar. Du kan enkelt se tidstrender och ladda ned data.

[1]

SLUs Miljödata MVM [2]

SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) är nationell datavärd för miljöövervakningsdata (främst vattenkemi samt vissa biologiska moment som växtplankton, bottenfauna och påväxtalger). Sidan uppdateras en gång per år. Även här kan du se (enkla) tidstrender över valda parametrar och ladda ned data.

Sveriges Vattenmiljö [3]

Redovisar data från den nationella miljöövervakningen på ett användarvänligt sätt. Dock saknas data innan 2004.

Vatteninformationssystem Sverige [4](VISS)

Vattenmyndigheternas databas med bedömning av ekologisk och kemisk status enligt särskilt system i Europa (sk vattendirektivet) i utpekade vattenförekomster.

viss [4]

Skyddad Natur [5]

Naturvårdsverkets register om alla Sveriges “skyddade områden”.

skyddad-natur [5]

Åtgärder i Vatten [6] och Biotopkarteringsdatabasen [7]

Åtgärder i Vatten [8]är en nationell kartdatabas över: a) Fiskvägar b) Återintroduktioner, c) Biotopvård, d) Hydrologisk restaurering, e) Utrivning av dammar. Har en sökbar kartfunktion.

atgarder-i-vatten [6]

Biotopkarteringsdatabasen [7]är en nationell databas över hur det ser ut i vattendrag. Har en sökbar kartfunktion.

biotopdatabas [7]

Svenska Fiskeregler [9]

Här finns sjökort, fredningsområden mm över Vättern. Bra kartunderlag om regler för fisket bedrivande.

svenska-fiskeregler [10]

Badvattenkvalitet [11](sk “badplatsen”)

Här finner Du information om badplatser som provtas av kommuner bl a undersöks bakterier vilket kan användas som allmänt miljöindikator. Förklaring till vad som mäts och varför finner du på Havs-och Vattenmyndighetens hemsida [11].  slider_1600x450 [11]