Så mår Vättern

Vättern var under mitten av 1900-talet tydligt påverkad av pågående urbanisering och industrialisering varvid sjön blev påtagligt näringsberikad pga obefintlig rening av process-och avloppsvatten, mljögifter såsom PCB, dioxin och DDT steg. Idag är de tidigare stora miljöhoten i stort sett åtgärdade och sjön befinner sig när det gäller vattnets klarhet på en nivå motsvarande tidigt 1900-tal. I olika bedömningssystem så mår Vättern förhållandevis bra även om det fortfarande finns synder kvar att åtgärd från förr samt nya tillkommande farhågor. Vätterns vatten utgör idag ett ypperligt råvatten för dricksvattenproduktion och sjön försörjer ca 260 000 personer med dricksvatten. Tack vare omfattande lagkrav och uppföljning får medvetenheten om Vätterns värden betraktas som god!

spegelblankt
För att ta del av hur Vättern mår rekommenderar vi Dig kika på Vätternvårdsförbundets tre styrdokument. Dessutom finns det flera öppna nationella källor t ex sk Vattenförvaltning som kompletterar kunskapsunderlag. Självklart är Du välkommen med frågor till Vätternvårdsförbundet!

Vattenvårdsplan för Vättern

Innehåller samlad bedömning av miljötillstånd och åtgärder för att säkerställa Vätterns övergripande värden. Vattenvårdsplanen är uppbyggd enligt de nationella miljökvalitetsmålen och fastställd vid ordinarie förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet. Vattenvårdsplanen är ett frivilligt dokument skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över sk indikatorer för olika delmål. (Figuren nedan visar bedömningen av miljömålsutfallet år 2020)

vattenvardsplandelmal-summering-2020

Förvaltningsplan för fisk och fiske

Den första “fiskeplanen” togs fram 2010 (Rapport 110). För närvarande pågår revidering av bedömning av fiskbeståndens status i Vättern samt vilka faktorer som påverkar bestånden, främst hur ett hållbart fiske kan bedrivas i sjön men även åtgärder som förbättrar förutsättningar för fiskbestånden i sig. Förvaltningsplanen är ett frivilligt dokument framtagen i samverkan med brukare (olika fiskande kategorier) skriven på ett överskådligt vis med enkla diagram över olika fiskarters beståndsstatus. En reviderad förvaltningsplan är för närvarande på remiss under våren 2017 för att förväntas antas på ordinarie förbundsstämma i maj 2017. Läs mer under nyheter.

fiskeplanen

Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Innehåller bedömning av sk bevarandestatus för de värden som är utpekade i Natura2000. Natura 2000 utgör ett nätverk av särskilt skyddsvärda miljöer inom europeiska gemenskapen. För ett av skyddsvärdena (kod 3103) utgör Vättern drygt 30% av allsammantagen areal inom EU.

bevarandeplan-framsida

 

Sidan senast uppdaterad 6 februari 2017
 

Comments are closed.

Translate »