- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Publikationer

Vätternvårdsförbundet ger ut två publikationsserier:

Rapportserien [1]

Vättern-FAKTA [2]

Övrig Vättern-relevant litteratur [3]

Rapporter

Nr 143 Genetisk analys av öringen i Vättern [4]

Nr 142 Strandnära provfiske i Vättern 2020 [5]

Nr 141 Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren [6]

Nr 140 Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten [7]

Nr 139 Årsskrift 2019 [8]

Nr 138 Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2019 [9]

Nr 137 Nätprovfiske i Vättern 2019 – analys och resultat [10]

Nr 136 Inventering av vandrarmusslans larver: Göta kanal, Svartån och Kinda kanal i augusti 2019 [11]

Nr 135 Kräftprovfiske i Vättern 2018 – analys och resultat [12]

Nr 134 Nätprovfisket i Vättern 2015 – analys och resultat [13]

Nr 133 Kiselalger i Vättern 2018 [14]

Nr 132 Årsskrift 2018 [15]

Nr 131 Mikroplast i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren 2017 [16]

Nr 130 Fritidsfisket i Vättern 2015 – Resultat från enkätundersökning och fältobservationer [17]    Fördjupad version av Fritidsfisket i Vättern 2015 [18]

Nr 129 Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern [19]

Nr 128 Årsskrift 2017 [20]

Nr 127 Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022 [21]

Nr 126 Årsskrift 2016 [22]

Nr 125 Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt med fiskare och forskare [23]

Nr 124 Årsskrift 2015 [24]

Nr 123 Metaller i Vätterns avrinningsområde [25]

Nr 122 Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering för 2020 [26]

Nr 121 Bottenfauna i Vätterns strandzon [27]

Nr 120 Undervattensväxter [28]

Nr 119 Årsskrift 2014 [22]

Nr 118 Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske [29]

Nr 117 Årsskrift 2013 [30]

Nr 116 Årsskrift 2012 [31]

Nr 115 Glacialrelikter och Makrozooplankton i Vättern och Vättern [32]

Nr 114 Fritidsfisket i Vättern 2010 [33]

Nr 113 Flodnejonöga i Vättern [34]

Nr 112 Årsskrift 2011 [35]

Nr 111 Vättern anno 1723 [36]

Nr 110 Regleringen av Vättern – historiskt, nutid och framtid [37]

Nr 109 Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde [38]

Nr 108 Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern [39]

Nr 107 Årsskrift 2010 [40]

Nr 106 Kräftprovfiske i Vättern 2007 [41]

Nr 105  Årsskrift 2009 [42]

Nr 104  Åtgärdsplan för fisk & fiske i Vätterns tillflöden [43]

Nr 103  Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009 – 2013 [44]

Nr 102  Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009 – 2013 [45]

Nr 101  Miljögifter i fisk och kräftor [46]

Nr 100  Munksjöns framtid? [47]

Nr 99   Årskrift 2008 [48]

Nr 98   Märkning av lax i Vättern [49]

Nr 97   Vätternharren [50]

Nr 96   Kan införandet av fiskefria områden vända trenden för fiske i Vättern? [51]

Nr 95   Bevarandeplan för NATURA 2000 i Vättern [52]

Nr 94  Årsskrift 2007 [53]

Nr 93  Undervattensvegetation i Vättern 2005 [54]

Nr 92  Årsskrift 2006 [55]

Nr 91  Vattenvårdsplan för Vättern 2006 – 2012 [56]

Nr 90  Årsskrift 2005 [57]

Nr 89  Fiskundersökningar i Vätterns strandzon och Nissöga i Rocksjön [58]

Nr 88  Avstämning av Vattenvårsplanerna Vättern 90 och Vättern 96 [59]

Nr 87  Kräftprovfiske i Vättern 2003 [60]

Nr 86  Undervattensvegetation i Vättern [61]

Nr 85  Konsekvensklassificering för Vättern [62]

Nr 84  Årsskrift 2004 [63]

Nr 83 Påväxtalger i Vättern 2002 [64]

Nr 82 Rödingens lekplatser och överlevnad vid återutsättning av fisk [65]

Nr 81  Näringsvävsmodellering i Vättern [66]

Nr 80  Gruvvattenrening med hjälp av anrikningssand [67]

Nr 79  Årsskrift 2003 [68]

Nr 78  Konsekvensklassificering för Vättern [69]

Nr 77  Vägtrafikrelaterade föroreningars spridning till Vättern och dess tillflöden [70]

Nr 76  Vätteröringen [71]

Nr 75   Paleolimnologiska undersökningar i Vättern och Vänern [72]

Nr 74  Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk [73]

Nr 73  Miljögifter i fisk 2001/2002 [74]

Nr 72  Vitmärlans reproduktion i Vänern och Vättern 2002 [75]

Nr 71  Påväxtalger i Vättern hösten 2001 [76]

Nr 70  Teoretisk bedömning av emissioner från utombordsmotorer i Vättern [77]

Nr 69  Årsskrift 2002 [78]

Nr 68  Kärrafjärden Åmmeberg [79]

Nr 67  Effekter på Vitmärlans reproduktion i Vänern och Vättern [80]

Nr 66  Industripåverkan på Vätterns fiskar [81]

Nr 65  Trafikens miljöbelastning på Vättern [82]

Nr 64  Årsskrift 2001 [83]

Nr 63  Seatrack Vättern – ett simuleringsprogram för spridning av ämnen i Vättern [84]

Nr 62  Fiske och fiskar i Vättern [85]

Nr 61  Program för samordnad miljöövervakning i Vättern och dess tilllflöden 2001 – 2006 [86]

Nr 60  Konsekvensklassificering för Vättern [87]

Nr 59  Årsskrift 2000 [88]

Nr 58  Konsekvensklassificering för Vättern [89]

Nr 57  Årsskrift 1999 [90]

Följande rapporter finns inte digitalt, men kontakta gärna kansliet för beställning vattenvardsforbundet@lansstyrelsen.se [91]

Nr 56  Bly – förekomst och fördelning i naturen, en litteratursammanställning. Rapporten Finns inte digitalt – men beställ den gärna från kansliet

Nr 55  Åtgärder för att minska kväveläckage till Disevidån

Nr 54  Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra svenska sjöar Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön

Nr 53  Årsskrift 1998

Nr 52  Åtgärdsplan Vättern Öst

Nr 51  Undersökning av naturlig mellanårsvariation hos meiofaouna i Vättern

Nr 50  Vättern – inte bara vatten

Nr 49  Konsekvensklassificering för Vättern

Nr 48  Naturvärden i Vätternbäckar (system Aqua)

Nr 47  Årsskrift 1997

Nr 46  Modellering av näringsämnen i Vätterns tillrinningsområde

Nr 45  Miljögifter i röding och abborre i Vättern 1996

Nr 44  Påväxtalger i Vättern

Nr 43  Årsskrift 1993

Nr 42  Användarhandledning till Spridningsmodell Vättern

Nr 41  Persondatorbaserad spridningsmodell för Vättern

Nr 40  Vattenkvaliteten i Vättern och dess tillflöden 1971 – 94

Nr 39  Metaller i Vättern, Tillförsel och källfördelning 93-95

Nr 38  Program för samordnad regional miljöövervakning i Vättern och dess tillflöden

Nr 37  Förstudie konsekvensklassificering för Vättern

Nr 36  Miljöövervakning Vättern, Förslag till program och undersökningstyper

Nr 35  Årsskrift 1994

Nr 34  Vättern: En unik sjö med en unik Fauna

Nr 33  Årsskrift 1993

Nr 32  Metaller i Vättern

Nr 31  Årsskrift 1992

Nr 30  Årsskrift 1991

Nr 29  Årsredogörelse 1987; Vätterns limnologiska status i ett 20-årsperspektiv

Nr 27  Årsredogörelse för 1984. Tema Vattenförsörjning

Nr 26  Årsredogörelse för 1984. Tema Fiske

Nr 25  Årsredogörelse 1983

Nr 24  Årsredogörelse 1982

Nr 23  Årsredogörelse 1981 samt redogörelse för undersökningar i Vättern utförda under längre tid

Nr 22  Årsredogörelse 1980

Nr 21  Årsredogörelse 1979

Nr 20  Årsredogörelse 1978

Nr 19  Bidrag till om kännedom om sjön Vätterns Plankton år 1899

Nr 18  Årsredogörelse 1977

Nr 17  Årsredogörelse 1976

Nr 16  Undersökningar åren 1973-74 i Vättern och dess tillflöden

Nr 15  Årsredogörelse 1975

Nr 14  Årsredogörelse 1974

Nr 13  Årsredogörelse 1973

Nr 12  Undersökning år 1972 i Vättern och dess tillflöden

Nr 11  Årsredogörelse 1971-72

Nr 10  Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1971

Nr 9   Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1969 och 1970

Nr 8   Vätterns geologi

Nr 7   Information angående undersökningar i och vattenvårdsplan för Vättern

Nr 6  Limnologiska observationer i Vättern 1962

Nr 5  Bedömning av vattenbeskaffenheten i Vättern

Nr 4  Fysikaliska, Kemiska och Biologiska data för Vättern 1967 och dess tillflöden

Nr 3  Fysikaliska, Kemiska och Biologiska data för Vättern augusti och november 1966

Nr 2  Vattenuttag i Vättern. Prognos för 1980-tal och 2000

Nr 1   Inventering av vattentäkter, avloppsutsläpp och undersökningar i Vättern

Vättern-FAKTA

Nr 1:2020 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2020 [92]

Nr 2:2019 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2019 [93].    Bilaga sammanställning lekfiskräkning harr_2005-2019 [94]

Nr 1:2019 Glaciärrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2018. [95]

Nr 8:2018 Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2018 [96]

Nr 7:2018 Asp i Vätternmynnande vattendrag [97]

Nr 6:2018 Makrofyter i Vättern 2015 – 2017 [98]

Nr 5:2018  Utvärdering av överlevnaden hos återutsatt röding i Vättern vid trollingfiske och vertikalfiske [99]

Nr 4:2018 Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett 100-årigt perspektiv [100]

Nr 3:2018 Råvattenkampanj 2017: Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström [101]

Nr 2:2018 Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2017 [102]

Nr 1:2018 Utvärdering av genomförande åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet [103]

Nr 4:2017  Effekten av en kraftverksdamm på vandringsframgång hos migrerande öringsmolt [104]

Nr 3:2017  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2017 [105]

Nr 2:2017  Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2016 [106]

Nr 1:2017  Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2016 [107]

Nr 5:2016  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2016 [108]

Nr 4:2016  Glacialrelikta kräftdjur vid Lurö, Vänern och Hästholmen Vättern [109]

Nr 3:2016  Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett hundraårigt perspektiv [110]

Nr 2:2016  Hydroakustisk undersökning vintertid av djuplekande sik i Vättern [111]

Nr 1:2016  Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2015 [112]

Nr 6:2015  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2015 [113]

Nr 5:2015  Satellitdata för miljöövervakning och fiskeriförning av Sveriges stora sjöar [114]

Nr 4:2015  Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2014 [115]

Nr3:2015 Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding [116]

Nr 2:2015 Digitalisering av pegeldiagram av vattenstånd i Vättern 1910 [117]

Nr 1:2015 Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2014 [118]

Nr 10:2014 Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden 2014 – Uppföljning av genomförda åtgärder [119]

Nr 9:2014  Kort redovisning av romtäckt, odling, kläckningsförsök och återintroduktion av harr 2014 [120]

Nr 8:2014  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden 2014 [121]

Nr 7:2014  Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet [122]

Nr 6:2014  Redovisning av resultat från undersökningar av grumling och sedimentation i två av Vätterns tillflöden [123]

Nr 5:2014  Kort redovisning av romtäckt, odling och återintroduktion av harr 2013 [124]

Nr 4:2014  Kort sammanställning av rompredationsstudie våren 2013 [125]

Nr 3:2014  Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2013 [126]

Nr 2:2014  Kort sammanställning av kräftfiskena i Vätterbäckarna [127]

Nr 1:2014  Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2013 [128]

Nr 7:2013  Uppföljning av genomförd biotvård riktad mot harr i två av Vätterns tillflöden – sammanställning 2010 -2013 [129]

Nr 6:2013  Kort sammanställning av lekfiskräkningen våren 2013 [130]

Nr 5: 2013  Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden 2013 – sammanställning 2010 – 2013 [131]

Nr 4:2013   Undersökningar av öringsmoltproduktion [132]

Nr 3:2013  Uppföljning av dammavsänkningar och dammutrivningar i Knipån, Håkesån och Tabergsån [133]

Nr 2:2013  Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2012 [134]

Nr 1:2013  Harrens tillväxt i Vättern [135]

Nr 10:2012  Rosthyttan Åmmeberg [136]

Nr 9:2012  Vegetationsundersökning i Vättern 2011 [137]

Nr 8:2012  Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2009 – 2011 [138]

Nr 7:2012  Uppföljning av genomförd biotopvård riktad mot harr i två av Vätterns tillflöden [139]

Nr 6:2012  Analys av öringtätheterna i de nedre delarna i Vätterns tillflöden 1996-2010 [140]

Nr 5:2012  Kort sammanställning av kräftprovfisken i samband med harrleken i Vättern och dess tillflöden våren 2009 och 2010 [141]

Nr 4:2012  Provfiske efter leksik i Vättern [142]

Nr 3:2012 Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007 [143]

Nr 2:2012  Utvärdering av biologiska data från Vänern, Vättern och Mälaren med syfte att identifiera trender och trendbrott som kan bero av metod- eller konsultbyte [144]

Nr 1:2012   Undersökningar i Gränna och Visingsö hamnar samt planerad dumpningsplats [145]   Bilaga 1: PM Uppföljning av komensationsåtgärder harr Visingsö och Gränna  [146]
Bilaga 2: PM Uppföljning av genomförda kompensationsåtgärder för röding i Gränna hamn [147]

Övrig Vättern-relevant litteratur

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011