Publikationer

Vätternvårdsförbundet ger ut två publikationsserier:

Rapportserien

  • Utgörs av studier/dokument/undersökningar med stor relevans för hela Vättern och med lång livslängd. Tryckta exemplar skickar kansliet på begäran.

Vättern-FAKTA

  • Utgörs av studier av återkommande karaktär, med begränsad förväntad krets.

Övrig Vättern-relevant litteratur

  • Utgörs av länkar till andra hemsidor med relevant litteratur/rapporter etc med relevans för Vättern

Rapporter

Nr 144 Flodnejonöga. Inventering av sju tillflöden till Vättern 2020

Nr 143 Genetisk analys av öringen i Vättern

Nr 142 Strandnära provfiske i Vättern 2020

Nr 141 Läkemedelsrester i fisk från Vänern, Vättern och Mälaren

Nr 140 Förekomst av organiska miljöföroreningar i svenska ytvatten

Nr 139 Årsskrift 2019

Nr 138 Glacialrelikta kräftdjur i Mälaren, Vänern och Vättern 2019

Nr 137 Nätprovfiske i Vättern 2019 – analys och resultat

Nr 136 Inventering av vandrarmusslans larver: Göta kanal, Svartån och Kinda kanal i augusti 2019

Nr 135 Kräftprovfiske i Vättern 2018 – analys och resultat

Nr 134 Nätprovfisket i Vättern 2015 – analys och resultat

Nr 133 Kiselalger i Vättern 2018

Nr 132 Årsskrift 2018

Nr 131 Mikroplast i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren 2017

Nr 130 Fritidsfisket i Vättern 2015 – Resultat från enkätundersökning och fältobservationer    Fördjupad version av Fritidsfisket i Vättern 2015

Nr 129 Bevarandeplan för Natura 2000 i Vättern

Nr 128 Årsskrift 2017

Nr 127 Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022

Nr 126 Årsskrift 2016

Nr 125 Utveckling av sikfisket i Vättern – ett samverkansprojekt med fiskare och forskare

Nr 124 Årsskrift 2015

Nr 123 Metaller i Vätterns avrinningsområde

Nr 122 Uppföljning av vattenvårdsplan samt revidering för 2020

Nr 121 Bottenfauna i Vätterns strandzon

Nr 120 Undervattensväxter

Nr 119 Årsskrift 2014

Nr 118 Överlevnad hos återutsatt röding vid trollingfiske

Nr 117 Årsskrift 2013

Nr 116 Årsskrift 2012

Nr 115 Glacialrelikter och Makrozooplankton i Vättern och Vättern

Nr 114 Fritidsfisket i Vättern 2010

Nr 113 Flodnejonöga i Vättern

Nr 112 Årsskrift 2011

Nr 111 Vättern anno 1723

Nr 110 Regleringen av Vättern – historiskt, nutid och framtid

Nr 109 Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde

Nr 108 Predation på rödingrom från signalkräftor och fisk i Vättern

Nr 107 Årsskrift 2010

Nr 106 Kräftprovfiske i Vättern 2007

Nr 105  Årsskrift 2009

Nr 104  Åtgärdsplan för fisk & fiske i Vätterns tillflöden

Nr 103  Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009 – 2013

Nr 102  Förvaltningsplan för fisk & fiske i Vättern 2009 – 2013

Nr 101  Miljögifter i fisk och kräftor

Nr 100  Munksjöns framtid?

Nr 99   Årskrift 2008

Nr 98   Märkning av lax i Vättern

Nr 97   Vätternharren

Nr 96   Kan införandet av fiskefria områden vända trenden för fiske i Vättern?

Nr 95   Bevarandeplan för NATURA 2000 i Vättern

Nr 94  Årsskrift 2007

Nr 93  Undervattensvegetation i Vättern 2005

Nr 92  Årsskrift 2006

Nr 91  Vattenvårdsplan för Vättern 2006 – 2012

Nr 90  Årsskrift 2005

Nr 89  Fiskundersökningar i Vätterns strandzon och Nissöga i Rocksjön

Nr 88  Avstämning av Vattenvårsplanerna Vättern 90 och Vättern 96

Nr 87  Kräftprovfiske i Vättern 2003

Nr 86  Undervattensvegetation i Vättern

Nr 85  Konsekvensklassificering för Vättern

Nr 84  Årsskrift 2004

Nr 83 Påväxtalger i Vättern 2002

Nr 82 Rödingens lekplatser och överlevnad vid återutsättning av fisk

Nr 81  Näringsvävsmodellering i Vättern

Nr 80  Gruvvattenrening med hjälp av anrikningssand

Nr 79  Årsskrift 2003

Nr 78  Konsekvensklassificering för Vättern

Nr 77  Vägtrafikrelaterade föroreningars spridning till Vättern och dess tillflöden

Nr 76  Vätteröringen

Nr 75   Paleolimnologiska undersökningar i Vättern och Vänern

Nr 74  Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk

Nr 73  Miljögifter i fisk 2001/2002

Nr 72  Vitmärlans reproduktion i Vänern och Vättern 2002

Nr 71  Påväxtalger i Vättern hösten 2001

Nr 70  Teoretisk bedömning av emissioner från utombordsmotorer i Vättern

Nr 69  Årsskrift 2002

Nr 68  Kärrafjärden Åmmeberg

Nr 67  Effekter på Vitmärlans reproduktion i Vänern och Vättern

Nr 66  Industripåverkan på Vätterns fiskar

Nr 65  Trafikens miljöbelastning på Vättern

Nr 64  Årsskrift 2001

Nr 63  Seatrack Vättern – ett simuleringsprogram för spridning av ämnen i Vättern

Nr 62  Fiske och fiskar i Vättern

Nr 61  Program för samordnad miljöövervakning i Vättern och dess tilllflöden 2001 – 2006

Nr 60  Konsekvensklassificering för Vättern

Nr 59  Årsskrift 2000

Nr 58  Konsekvensklassificering för Vättern

Nr 57  Årsskrift 1999

Följande rapporter finns inte digitalt, men kontakta gärna kansliet för beställning vattenvardsforbundet@lansstyrelsen.se

Nr 56  Bly – förekomst och fördelning i naturen, en litteratursammanställning. Rapporten Finns inte digitalt – men beställ den gärna från kansliet

Nr 55  Åtgärder för att minska kväveläckage till Disevidån

Nr 54  Embryonal utveckling hos vitmärla i fyra svenska sjöar Vänern, Vättern, Vågsfjärden och Rogsjön

Nr 53  Årsskrift 1998

Nr 52  Åtgärdsplan Vättern Öst

Nr 51  Undersökning av naturlig mellanårsvariation hos meiofaouna i Vättern

Nr 50  Vättern – inte bara vatten

Nr 49  Konsekvensklassificering för Vättern

Nr 48  Naturvärden i Vätternbäckar (system Aqua)

Nr 47  Årsskrift 1997

Nr 46  Modellering av näringsämnen i Vätterns tillrinningsområde

Nr 45  Miljögifter i röding och abborre i Vättern 1996

Nr 44  Påväxtalger i Vättern

Nr 43  Årsskrift 1993

Nr 42  Användarhandledning till Spridningsmodell Vättern

Nr 41  Persondatorbaserad spridningsmodell för Vättern

Nr 40  Vattenkvaliteten i Vättern och dess tillflöden 1971 – 94

Nr 39  Metaller i Vättern, Tillförsel och källfördelning 93-95

Nr 38  Program för samordnad regional miljöövervakning i Vättern och dess tillflöden

Nr 37  Förstudie konsekvensklassificering för Vättern

Nr 36  Miljöövervakning Vättern, Förslag till program och undersökningstyper

Nr 35  Årsskrift 1994

Nr 34  Vättern: En unik sjö med en unik Fauna

Nr 33  Årsskrift 1993

Nr 32  Metaller i Vättern

Nr 31  Årsskrift 1992

Nr 30  Årsskrift 1991

Nr 29  Årsredogörelse 1987; Vätterns limnologiska status i ett 20-årsperspektiv

Nr 27  Årsredogörelse för 1984. Tema Vattenförsörjning

Nr 26  Årsredogörelse för 1984. Tema Fiske

Nr 25  Årsredogörelse 1983

Nr 24  Årsredogörelse 1982

Nr 23  Årsredogörelse 1981 samt redogörelse för undersökningar i Vättern utförda under längre tid

Nr 22  Årsredogörelse 1980

Nr 21  Årsredogörelse 1979

Nr 20  Årsredogörelse 1978

Nr 19  Bidrag till om kännedom om sjön Vätterns Plankton år 1899

Nr 18  Årsredogörelse 1977

Nr 17  Årsredogörelse 1976

Nr 16  Undersökningar åren 1973-74 i Vättern och dess tillflöden

Nr 15  Årsredogörelse 1975

Nr 14  Årsredogörelse 1974

Nr 13  Årsredogörelse 1973

Nr 12  Undersökning år 1972 i Vättern och dess tillflöden

Nr 11  Årsredogörelse 1971-72

Nr 10  Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1971

Nr 9   Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1969 och 1970

Nr 8   Vätterns geologi

Nr 7   Information angående undersökningar i och vattenvårdsplan för Vättern

Nr 6  Limnologiska observationer i Vättern 1962

Nr 5  Bedömning av vattenbeskaffenheten i Vättern

Nr 4  Fysikaliska, Kemiska och Biologiska data för Vättern 1967 och dess tillflöden

Nr 3  Fysikaliska, Kemiska och Biologiska data för Vättern augusti och november 1966

Nr 2  Vattenuttag i Vättern. Prognos för 1980-tal och 2000

Nr 1   Inventering av vattentäkter, avloppsutsläpp och undersökningar i Vättern

Vättern-FAKTA

Nr 1:2020 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2020

Nr 2:2019 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2019.    Bilaga sammanställning lekfiskräkning harr_2005-2019

Nr 1:2019 Glaciärrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2018.

Nr 8:2018 Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2018

Nr 7:2018 Asp i Vätternmynnande vattendrag

Nr 6:2018 Makrofyter i Vättern 2015 – 2017

Nr 5:2018  Utvärdering av överlevnaden hos återutsatt röding i Vättern vid trollingfiske och vertikalfiske

Nr 4:2018 Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett 100-årigt perspektiv

Nr 3:2018 Råvattenkampanj 2017: Vänern, Göta Älv, Vättern och Motala Ström

Nr 2:2018 Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren, 2017

Nr 1:2018 Utvärdering av genomförande åtgärder vid fyra vandringshinder i Knipån under 2000-talet

Nr 4:2017  Effekten av en kraftverksdamm på vandringsframgång hos migrerande öringsmolt

Nr 3:2017  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2017

Nr 2:2017  Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2016

Nr 1:2017  Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2016

Nr 5:2016  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2016

Nr 4:2016  Glacialrelikta kräftdjur vid Lurö, Vänern och Hästholmen Vättern

Nr 3:2016  Oligochaeter som miljöindikatorer i Vättern i ett hundraårigt perspektiv

Nr 2:2016  Hydroakustisk undersökning vintertid av djuplekande sik i Vättern

Nr 1:2016  Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2015

Nr 6:2015  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2015

Nr 5:2015  Satellitdata för miljöövervakning och fiskeriförning av Sveriges stora sjöar

Nr 4:2015  Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2014

Nr3:2015 Tillagningsmetodens påverkan på perfluorerade ämnen i Vätternröding

Nr 2:2015 Digitalisering av pegeldiagram av vattenstånd i Vättern 1910

Nr 1:2015 Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2014

Nr 10:2014 Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden 2014 – Uppföljning av genomförda åtgärder

Nr 9:2014  Kort redovisning av romtäckt, odling, kläckningsförsök och återintroduktion av harr 2014

Nr 8:2014  Redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden 2014

Nr 7:2014  Insjöfåglar – utvärdering av det gemensamma delprogrammet

Nr 6:2014  Redovisning av resultat från undersökningar av grumling och sedimentation i två av Vätterns tillflöden

Nr 5:2014  Kort redovisning av romtäckt, odling och återintroduktion av harr 2013

Nr 4:2014  Kort sammanställning av rompredationsstudie våren 2013

Nr 3:2014  Sammanställning av resultat från standardisering av flugutterfiske 2013

Nr 2:2014  Kort sammanställning av kräftfiskena i Vätterbäckarna

Nr 1:2014  Glacialrelikta kräftdjur i Vänern och Vättern 2013

Nr 7:2013  Uppföljning av genomförd biotvård riktad mot harr i två av Vätterns tillflöden – sammanställning 2010 -2013

Nr 6:2013  Kort sammanställning av lekfiskräkningen våren 2013

Nr 5: 2013  Provfiske efter flodnejonöga i Vätterns tillflöden 2013 – sammanställning 2010 – 2013

Nr 4:2013   Undersökningar av öringsmoltproduktion

Nr 3:2013  Uppföljning av dammavsänkningar och dammutrivningar i Knipån, Håkesån och Tabergsån

Nr 2:2013  Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2012

Nr 1:2013  Harrens tillväxt i Vättern

Nr 10:2012  Rosthyttan Åmmeberg

Nr 9:2012  Vegetationsundersökning i Vättern 2011

Nr 8:2012  Sammanställning av resultat från standardiseringsförsök av flugutterfiske 2009 – 2011

Nr 7:2012  Uppföljning av genomförd biotopvård riktad mot harr i två av Vätterns tillflöden

Nr 6:2012  Analys av öringtätheterna i de nedre delarna i Vätterns tillflöden 1996-2010

Nr 5:2012  Kort sammanställning av kräftprovfisken i samband med harrleken i Vättern och dess tillflöden våren 2009 och 2010

Nr 4:2012  Provfiske efter leksik i Vättern

Nr 3:2012 Analys av harrens kondition i Vättern 1986 – 2007

Nr 2:2012  Utvärdering av biologiska data från Vänern, Vättern och Mälaren med syfte att identifiera trender och trendbrott som kan bero av metod- eller konsultbyte

Nr 1:2012   Undersökningar i Gränna och Visingsö hamnar samt planerad dumpningsplats   Bilaga 1: PM Uppföljning av komensationsåtgärder harr Visingsö och Gränna 
Bilaga 2: PM Uppföljning av genomförda kompensationsåtgärder för röding i Gränna hamn

Övrig Vättern-relevant litteratur

2020

  • Quantification of target per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and extractable organic fluorine (EOF) in crayfish from Lake Vättern, Sweden. (Examensarbete Örebro Universitet)

2018

  • Dioxiner i sediment och fisk från Vänern och Vättern (IVL B2310)
  • Dioxiner i fet fisk – Hot och utvecklingsmöjligheter för svenskt småskaligt kust och insjöfiske, (IVL;  B2301)
  • Kontrollprogram för sikfiske i Vänern och Vättern avseende dioxinlika ämnen (IVL; C100)
  • Elfiske i Östergötlands län 2015-17 (Länsstyrelsen i Östergötland). (innehåller vissa Vätternbäckar)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

Sidan senast uppdaterad 19 november 2021
 

Comments are closed.

Translate »