Kompletterande elfiskeundersökningar samt genetisk provtagning av öring i Vätterbäckar 2019

juni 20, 2019

 

Under 2019 kommer ett utökat elfiske ske i Vätterns tillflöden. Utöver de årliga elfiskeundersökningar som genomförs inom olika uppföljningsprogram kommer ytterligare drygt 20 elfisken genomföras i tillflöden runt om sjön. Undersökningarna görs för att följa upp genomförda åtgärder för att förbättra för fisken i vätterbäckarna, men även för att undersöka effekten av de senaste årens torka. Elfiskeperioden är från mitten av juli till mitten av september.

I samband med elfiskeundersökningarna kommer genetiska prover att tas på den fångade öringen. Genetiken ska sedan jämföras mellan 11 olika vattendrag runt Vättern för att se om och i så fall hur öringpopulationerna skiljer sig mellan varandra. Vätteröringens genetik kommer även ställas mot de hittills undersökta öringpopulationerna i hela Sverige, vilket gör att man kan se med vilka övriga öringpopulationer som vätteröringarna är närmast släkt med.

Både det kompletterande elfisket samt den genetiska studien finansieras av medel från Leader Vättern.

Last modified: 2019-06-20

Comments are closed.

Translate »