Svag harrlek i Vättern 2019

november 27, 2019

 

Tack vare en stor insats av frivilliga fiskeintresserade under 2019 finns nu ett omfattande resultat som beskriver omfattningen av harrens lek i Vättern och dess tillflöden. Räkningen av antalet lekande harr våren 2019 indikerar tyvärr ett år med jämförelsevis svag lek av harr i Vättern. För de flesta vattendragen var det maximala antalet observerade harrar under ett inventeringstillfälle i samma nivå som de senaste åren. I fem av vattendragen har dock en relativt stor minskning skett jämfört med senaste åren. Uppgifter från sportfisket tyder dessutom på att mängden harr i Vättern idag är betydligt mindre än för 20-30 år sedan, vilket sammantaget gör att situationen för harren i Vättern inte ser bra ut.

Under våren 2019 gjordes 241 vattendragsbesök av frivilliga och tjänstemän vilket är mycket i relation till de närmast föregående åren.
– Resultaten antyder att mängden lekande harr i vattendragen har minskat och stabiliserat sig på en lägre nivå jämfört med för fem år sedan, säger fiskerikonsulent Rasmus Linderfalk på Länsstyrelsen i Jönköpings län
I Hornån och Röttleån finns tidsserier som går tillbaka till 1997. Där kan man konstatera att antalet harrar fortsatt är på låga nivåer jämfört med 15-20 år sedan. Tidsserierna tillsammans med dagboksanteckningar från sportfiskare och muntliga uppgifter om harrförekomst i Vättern tyder på att harrbeståndet idag är betydligt mindre än vad det var för 20-30 år sedan. 

Totalt besöktes 17 vattendrag samt Visingsö hamn under harrleken 2019. På tolv av platserna observerades harr. För andra året i rad har harr observerats i Sjöhamrabäcken, söder om Motala.
– Även om det rör sig om få observerade individer är det glädjande eftersom Sjöhamrabäcken inte utnyttjades för harrlek åren innan utsättningarna av harryngel och rom som genomfördes 2013-2015, säger Rasmus Linderfalk.

Harren fångas inte upp i tillräckligt hög utsträckning i de övervakningsprogram som finns av fiskbestånd i Vättern. Förutom att inventera harrleken varje år övervakas harren därför genom standardiserat flugutterfiske och uppgifter från sportfisket efter harr. En prioriterad del av arbetet med harr är att upprätthålla tidsserier av lekfiskinventering, flugutter samt uppgifter från sportfiskare. Detta ger möjlighet att följa utvecklingen över åren för harren men även effekten av andra genomförda åtgärder. I år har en kraftsamling gjorts för att förbättra och öka omfattningen av lekfiskinventeringen.
– Det är glädjande att vi fått stor respons från volontärer som hjälper oss med lekfiskinventeringen och vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat, säger Rasmus Linderfalk.

Dessutom har det i år genomförts biotopvårdsarbete i syfte att återetablera en harrlekplats i Motalaströms utlopp. Vi uppmanar även de som fiskar harr i Vättern att via framtaget protokoll notera uppgifter om parasitförekomst på harr. Utöver detta finns det ett batteri med ytterligare undersökningar som vi hoppas hitta finansiering till framöver för att bättre förstå harrens problematik. Med bättre förståelse för problematiken hoppas vi kunna hitta effektiva åtgärder för att harren ska nå god beståndsstatus. Det planeras även begränsningar av fisket efter harr i Vättern. Arbetet med harren i Vättern samordnas via en särskild arbetsgrupp inom Vätternsvårdsförbundets arbete med samförvaltning av fisket i Vättern, (Arbetsgrupp harr)

Läs mer i FAKTA 2:2019 Kort redovisning av lekfiskräkningen i Vätterns tillflöden våren 2019

Mer information om harr i Vättern

Last modified: 2019-11-29

Comments are closed.

Translate »