Ny rapport: Genetisk analys av öringen i Vättern

september 17, 2021

 

I den här rapporten redovisas resultatet från den analys som genomfördes mellan åren 2019-2021 av SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och som syftade till att utröna vätteröringens eventuella genetiska skillnader och likheter mellan elva olika tillflöden. Studien kompletterades även med en analys av genetiskt material från den nedströmslekande öringstam som slogs ut i Vättern i samband med att vattenkraften i Motala ström byggdes ut i början av 1900-talet.

Generellt observerades en hög grad av genetisk variation bland de stickproven som samlades in från tillflöden runt Vättern. Det antyder att öringbestånden i och runt Vättern har god status med ett tillräckligt högt antal lekfiskar för att bibehålla en bra genetisk variation och stabila populationer. De undersökta vattendragen var ur många hänseenden genetiskt lika varandra men analysen visade också på genetiska kluster runt sjön. Studien kunde även konstatera att det är en stor genetisk skillnad mellan den utdöda öringstammen och de nutida i Vättern.

Resultat från analyser med STRUCTURE; varje liggande stapel representerar en individ. Individer och stickprov som är genetiskt lika varandra domineras av samma färg. Här visas den första analysen med sex genetiska kluster (K=6), färgerna motsvarar varsitt kluster där lokalerna i Forsaån övre (orange), Ålebäcken (grön) Svedån ovan (rosa) och Huskvarnaån (lila) bildar egna kluster. Även Tabergsån och Granviksån domineras av ett kluster (gult) och Hjoån av ett annat (blått). Resterande stickprov består av en blandning av flera olika kluster.

Resultat från PCA för studien med SNP, diagrammet visar i vilken grad de provtagna individerna avviker från andra, samt hur mycket (i %) av denna variation som förklaras av respektive komponent (axel). De historiska stickproven från Vättern-Motala ström var väl åtskilda från de vid Sommen även om en individ från Laxberg fångad på 1990- talet var mer lik stickproven från Vättern.

 

Läs rapporten här: Rapport 143: Genetisk analys av öringen i Vättern

 

 

 

 

 

Last modified: 2021-09-17

Comments are closed.

Translate »