Laxutsättning Vättern 2021

maj 27, 2021

 

Den 20 april genomfördes årets första utsättning av lax i Vättern. Totalt utplanterades 10 000 tvåsomriga individer av klarälvsstam, ytterligare 10 000 av samma stam kommer att sättas ut inom de närmsta veckorna. Förhoppningsvis kommer årets utsättning bidra till ett fortsatt mycket gott fiske efter lax i Vättern.

Laxarna från Gammalkroppa fiskodling sattes ut vid Starbäck i sjöns södra del. Under senare år har det aktivt arbetats med kvalitetshöjande åtgärder för att få ett så bra utsättningsmaterial som möjligt. För att följa upp kvalitén på den fisk som planteras ut genomfördes, liksom tidigare år, ett kassförsök där 100 individer placerades under 17 dagar. Preliminära resultat från detta försök visade att de utsatta klarälvslaxarna var i mycket god kondition. Lax är en vandringsfisk som bland annat ändrar utseende och levnadsmönster när den byter miljö från att ha växt upp sina första 2-3 år i vattendrag (för den här laxen i en fiskodling) till att vandra ut i havet eller en stor sjö. Förändringen kallas att laxen smoltifierar och sker för att öka fiskens möjligheter att överleva i sin nya miljö. Av de 100 laxarna i kassen var 45 % fullsmoltade, 50 % var i slutskedet av smoltifieringsfasen och resterande 5 % hade påbörjat processen. Förutom hög kvalitet på utsättningsmaterialet visade kassförsöket att utsättningen låg rätt i tid vad gäller smoltifiering.

Ett strålande fiske

Fisket efter lax i Vättern har under den senaste säsongen varit mycket bra. Fångsterna har varit spridda över stora delar av Vättern och skett både via trolling och från land. Till följd av de lyckade laxutsättningarna har andelen mindre lax under gällande minimimått, det vill säga under 60 centimeter, varit vanliga i fångsterna. Lax, men också annan fisk såsom röding och öring, som inte når upp till gällande minimimått ska omedelbart återutsättas i sjön. Återutsättningen ska genomföras så skonsamt som möjligt för att minimera dödligheten. För att fiskens överlevnadschanser ska bli så stora som möjligt är det viktigt med en varsam hantering, att tiden i luft blir så kort som möjligt, samt att kroka av fisken i vattnet med hjälp av en tång eller peang. Om fisken måste håvas så använd gärna en håv med knutlöst håvnät. Vid trolling med djuprigg bör mindre fisk som ska återutsättas tas in relativt långsamt för att undvika snabba tryckskillnader. För att minska skador på känsliga partier som gälar, gom, svalg eller ögon är det bara tillåtet att använda en krok per bete. Detta underlättar avkrokningen.

Vättern bjuder på ett varierat fiske. Vad sägs om ett sagolikt rödingfiske, landfiske efter lax i världsklass, svenskt sportfiskerekord på gädda, listan kan göras lång (foto: Daniel Rydberg).

Utvärdering av laxutsättningarna

Just nu pågår en utvärdering av de senaste årens laxutsättningar som kommer att omfatta de kvalitetskontroller som gjorts på fiskodlingarna samt de kassförsök som omnämns ovan. Under ett flertal år märktes en del av den utsatta laxen och att utvärdera dessa märkningar ingår också i studien. Rapporten som beräknas att bli färdig under senare delen av 2021 kommer att finnas tillgänglig på www.vattern.org framöver. Utvärderingen finansieras av Leader Vättern och länsstyrelserna runt sjön.

Varför laxutsättningar i Vättern?

Vill du läsa mer om utsättningarna av lax i Vättern hittar du information om detta via nedanstående länk. Där framgår bland annat bakgrunden till de utsättningar som nu sker, hur mycket lax som sätts ut, val av stam samt information om val av utsättningsplatser.

Laxutsättning – Vättern.org (vattern.org)

Last modified: 2021-05-27

Comments are closed.

Translate »