- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Tillfälliga gäster

Utöver de fiskarter som förekommer i Vättern mer eller mindre hela tiden finns ett antal fiskarter som är mycket sparsamma och som sannolikt inte finns kontinuerligt i Vättern.

Regnbåge (Oncorhynchus mykiss)   

Regnbågen tillhör laxfiskarna och är en till Europa införd art från Nordamerika som nu är vanligt förekommande i fiskodlingar och s.k. put-and-take-sjöar. I svenska vatten reproducerar sig regnbågen endast undantagsvis. Från Röttleån har rapporterats att ungar av regnbåge noterades vid ett tillfälle under 1970-talet, vilka bedömdes vara resultatet av naturlig reproduktion. Misstankar har även funnits om enstaka framgångsrika lekar i Domneån. Idag finns ingen reproduktion av arten i Vätterns tillflöden.

Endast ett fåtal individer finns i Vättern och förekomsten består av de fiskar som rymmer från olika fiskodlingar eller mindre vatten med utsättningar i Vätterns tillrinningsområde. Under 1960- och 70-talet gjordes återkommande utsättningar av regnbåge i Vättern, vilket resulterade i att regnbåge under denna period var en mer vanligt förekommande art i fångsterna. Det har tidigare även funnits odling av regnbåge i Vättern varifrån fisk rymde. Fångas av regnbåge i Vättern är idag mycket liten.

Vidare läsning:
Artdatabanken [1]
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 [2]

Färna (Squalius cephalus) 

Färnan liknar iden men har bl.a. grövre fjäll, delvis svarta fjäll och en konvex analfena. Färnan föredrar långsamt strömmande vatten men kan även förekomma i sjöar. Förekomsten av färna i Vättern bedöms som mycket svag. En osäker uppgift finns om fångst av färna utanför Hjo 1975 (Filipsson 1983). Likaså finns äldre uppgifter om förekomst av färna i skärgårdsområdet och de inre fjärdarna. Bekräftade fynd av färna finns från Mullsjön uppströms sjön Viken i Töreboda kommun. Fynd av färna finns även från de nedre delarna av Motala ström i Östergötland. Huruvida arten finns i Vättern idag är oklart, om den finns är det mycket sparsamt.

Vidare läsning:
Artdatabanken [3]
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 [2]

Asp (Leuciscus aspius) 

Okänd och osäker förekomst i Vättern. Artreproduktion har konstaterats i och uppströms Viken, nordväst om Vättern. Finns noteringar från 1800‐talet om asp i norra Vättern. Det finns även asp i Motala ströms nedre delar (långt nedströms Vättern). Eftersom arten finns i reproducerande bestånd uppströms Vättern bör enstaka individer förekomma i Vättern även om det inte finns något regelrätt bestånd.

Vidare läsning:
Artdatabanken [4]
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 [2]