- Vättern.org - https://www.vattern.org -

Fisksamhället

Vättern har en unik sammansättning av fiskarter där arter med nordlig och sydlig utbredning blandas. Vätterns fisksamhälle domineras tack vare sitt kalla näringsfattiga vatten av laxfiskar vilket är väldigt ovanligt i södra Sverige. Regelbundet påträffas inte mindre än 28 fiskarter samt signalkräfta. Därutöver finns ytterligare några arter som man kan stöta på i Vättern men som är mycket sällsynta. Trots artrikedomen är Vätterns fiskproduktion (kg per ytenhet) låg också det en effekt av det näringsfattiga kalla vattnet. Den potentiella fiskproduktionen var förhöjd under stora delar av 1900-talet men har minskat till mer ursprungliga nivåer i takt med att näringsnivån sjunkit, se mer info här [1]. Flera av fiskarterna är så kallade istidsrelikter som levt kvar i sjön ända sedan senaste istiden för närmare 10 000 år sedan, hit räknas bland andra röding och nors.

Vättern är ett utpekat N2000-område (ingår i nätverk av skyddad, värdefull natur inom EU) och flera av Vätterns fiskarter är utpekade som indikatorer (typiska arter) för att kunna bedöma Vätterns bevarandetillstånd. Typiska fiskarter för habitatet i Vättern är röding, öring, harr, sik, siklöja och hornsimpa. Därutöver har stensimpa och nissöga ett extra bevarandevärde då de är särskilt utpekade i EU:s art- och habitatdirektiv. Sammanvägda bedömningen är att Vättern idag har gynnsam bevarandetillstånd. Mer info finns HÄR [2].

Fisksamhället är även en viktig indikator på Vätterns status enligt den bedömning som sker med stöd av EU:s vattendirektiv. Vättern och dess fisksamhälle bedöms idag ha god ekologisk status. För mer information se VISS [3].

De olika fiskarterna uppehåller sig på olika platser i sjön och bildar vad man brukar kalla olika fisksamhällen. Vilka fisksamhällen som förekommer styrs främst av de olika miljöerna som finns inom Vättern. Vätterns fisksamhälle kan delas upp i:

 

Förekommande fiskarter är: röding [4], öring [5], harr [6], lax [7], sik [8]siklöja [9], nors [10], abborre [11], gers [12], gös [13], stensimpa [14], bergsimpa [15], hornsimpa [16], lake [17], gädda [18], storspigg [16], småspigg [19], ål [20], nissöga [21], mört [21], sutare [22], braxen [23], björkna [24], elritsa [25], sarv [26], benlöja [27], bäcknejonöga [28], flodnejonöga [29] samt signalkräfta [30].

Genom att trycka på namnet ovan finner du artfakta kring de olika fiskarna i Vättern.

Söker du istället fisketips finner du det via följande länk!

vatterns-fiskar-2017