Elritsa (Phoxinus phoxinus)

Allmänt

Elritsan, som även kallas för äling eller kvidd, finns framför allt i vattendrag med klart vatten men kan även förekomma i sjöar med sten- och grusbotten. Elritsan rör sig livligt i små stim på grunt vatten där den livnär sig på insekter, små kräftdjur och rom. Elritsan är försurningskänslig och på grund av försurningen har arten försvunnit från många vattendrag. Om elritsan inte utsätts för alltför stor konkurrens från andra arter är näringsfattiga och steniga stränder med en stor vattenomsättning en lämplig biotop.

I Vätterns strandområden förekommer elritsan talrikt i de flesta typer av strandhabitat, även i mer näringsrika miljöer. Vid en studie av fiskfaunan i Vätterns strandzon genom elfiskeundersökningar och notfiske sommaren 2004, påträffades elritsa på nästan samtliga av de 67 undersökta strandzonslokalerna runt sjön (Norrgård m.fl. 2005). Arten är även vanlig i Vätterns tillflöden. Eftersom arten kan vara svår att fånga genom nätprovfisken kan förekomsten istället undersökas med hjälp av elfiske i strandzonen, genom fiske med not eller användande av finmaskiga mjärdar.

Elritsan blir maximalt runt 15 cm.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus för elritsa bedöms som god då undersökningar visar på god förekomst och föryngringar.

Vidare läsning:

Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Sidan senast uppdaterad 12 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »