Braxen (Abramis brama)

Allmänt

Vättern är inte någon idealisk braxensjö, då arten gynnas av grundare och vegetationsrikare miljöer i kombination med en högre vattentemperatur. Braxen uppehåller sig vanligen nära botten i vegetationsrika vikar med dybottnar. Födan består av maskar, larver etc. som den suger in tillsammans med bottensedimenten. Vintertid kan braxnarna samla sig i stora stim på djupare vatten och där förhålla sig mycket passiva. Braxen leker under våren-försommaren och kan då även simma upp i stora mängder i tillrinnande vattendrag. Braxenlek uppges förekomma i bl.a. Alsen. Braxen var förr en vanlig fisk i hushållet, men utnyttjas inte i samma utsträckning längre. Arten är idag ett uppskattat bete vid kräftfiske.

Braxens maxvikt närmare 10 kg.

Beståndsstatus i Vättern

Beståndsstatus för braxen bedöms som god. Arten föredrar grundare och vegetationsrikare miljöer i kombination med en högre vattentemperatur och förekommer  därför främst i norra Vättern samt i Munksjön/Rocksjön vilka även utgör reproduktionsområden. Vuxen braxen påträffas emellertid ute i Vättern även i de södra delarna där yrkesfisket ibland kan få avsevärda fångster på grunt vatten.

Vidare läsning:

Artdatabanken
Resursöversikt – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018

Sidan senast uppdaterad 12 augusti 2020
 

Comments are closed.

Translate »