Vätternvårdsförbundets förbundsstämma

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 10/05/2019
09:45 f m - 10:45 f m

Plats
Lustfyllt, Habo

Kategorier


Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Plats:
Lustfyllt, Habo (web)

Tid:
Fredagen 10 maj 2019, kl 09.45 -10.45.
Dagen börjar med dika från 09.15 och fortsätter med information till kl 15.00.

Kontakt:
Friederike Ermold: 010-223 6201
vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se

Anmälan:
Anmälan i webformulär: HÄR eller
Email: vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se eller
Ann-Sofie Weimarsson, telefon: 010-223 6366

Stämman följs av information om miljöövervakningen och aktuella frågor i och runt Vättern. På eftermiddagen erbjuds möjlighet till vattendragsvandring. Avsätt därför gärna hela dagen. Föreningen Leader Vättern håller sin årsstämma på samma plats på eftermiddagen (se program).

Handlingar inklusive bilagor finns tillgängliga på förbundets hemsida. Kontakta kansliet för utskriven version (ett antal kommer vara finnas i papp på själva stämman). Deltagande på stämman inklusive lunch är kostnadsfritt. För att beräkna besökande på stämman emotses anmälningar senast den 3 maj.

Intressenter i Vattenrådet för Vättern är välkomna att delta men har inte rösträtt rörande förbundets verksamhet.

Kallelse och dagordning finns HÄR.

Program

09.15             Samling med kaffe mm
09.45            Välkomna
09.55            Ordinarie förbundsstämma Vätternvårdsförbundet. Kristina Zetterström, ordf Vätternvårdsförbundet
10.45             Paus
11.00             Nytt från miljöövervakningen. Friederike Ermold/Kansliet
11.15              Q&A Vattenrådsrelaterade frågor. Kansliet
11.45             Paus
12.00            Lunch
13.00            Restaurering av Vätterbäckarna. Ingemar Bergbom/Habo kommun
13.30             Leader Vättern informerar om aktuella projekt. Adam Johansson/Leader Vättern
14:00             Ordinarie stämma Leader Vättern. Michael Cornell, ordf Leader Vättern
14:30             Fika
15:00             Vattendragsvandring (ca 60 min). Ingemar Bergbom/Habo kommun och Daniel Rydberg/Lst Jönköping

 

Dagordning

1.       Förbundsstämman öppnas
2.       Godkännande av dagordning
3.       Val av ordförande och sekreterare för stämman
4.       Val av justeringsperson att jämte ordförande justera stämmans protokoll
5.       Upprop och justering av röstlängd
6.       Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst
7.       Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning  (bilaga 1)
8.       Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 2)
9.       Fastställande av resultat och balansräkningar
10.    Fråga om ansvarsfrihet rörande det gångna verksamhetsåret
11.    Val av ordförande och vice ordförande. (bilaga 3)
12.    Val av ledamöter i styrelsen och ersättare (bilaga 3)
13.    Val av två revisorer och ersättare (bilaga 3)
14.    Val av förbundssekreterare, kassaförvaltare och protokollsekreterare (bilaga 3)
15.    Val av valberedning (bilaga 3)
16.    Reviderad budget 2019; förslag till budget 2020 (bilaga 4)
17.    Årsavgifter 2020. Ev nya/utgående medlemmar (bilaga 5)
18.   Förslag till arbetsprogram 2020 (bilaga 6)
19.    Övriga frågor (bilaga 7)
Proposition: Revidering av stadgar med tillhörande arbetsordning: styrelsens förslag till beslut
20.    Förbundsstämmans avslutande

 

Bilagor

 1. Verksamhetsberättelse -> här och ekonomisk redovisning för 2018 -> här
 2. Revisorernas berättelse -> här
 3. Valberedningens förslag -> här
 4. a) reviderad budget 2019 -> här
  b) förslag till budget 2020 -> här
 5. Förslag till årsavgifter 2020 samt ev. nya/utgående medlemmar -> här
 6. Förslag till arbetsprogram 2020 -> här
 7. Proposition: Revidering av stadgar med tillhörande arbetsordning, med styrelsen förslag till beslut -> här
 8. a) Stadgar för Vätternvårdsförbundet -> här
  b) Arbetsordning för Vätternvårdsförbundet -> här
  (med föreslagna ändringar)

 

Translate »