Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 17/06/2020
10:00 f m - 11:00 f m

Kategorier


Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet

Plats: Onlinemöte via skype
Länk och telefonnummer skickas ut i god tid till de anmälda.

Tid: Onsdagen 17 juni 2020, kl 10.00 -11.00.
Efter stämman fortsätter mötet med information om aktuella frågor för de som vill till klockan 11:30.

Anmälan: Email: vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se
eller Ann-Sofie Weimarsson, telefon: 010-223 6366.

Stämman följs av information om aktuella frågor i och runt Vättern. Passa på att skicka in frågor till kansliet i samband med anmälan. Med anledning av mötesformen kommer det inte vara möjligt med en öppen frågestund som tidigare år.
Föreningen Leader Vättern håller sin årsstämma på samma dag.

För att hantera röstlängden mm emotses anmälningar senast den 14 juni.

Kallelse med program och dagordning finns här.

Program Ordinarie förbundsstämma

09.30  Drop-in
möjlighet att testa tekniken mm

10.00  Ordinarie förbundsstämma Vätternvårdsförbundet
Anna Olofsson, ordf Vätternvårdsförbundet

11.00   Q&A Vattenrådsrelaterade frågor
Kansliet

Dagordning

1.     Förbundsstämman öppnas

2.     Godkännande av dagordning

3.     Val av ordförande och sekreterare för stämman

4.     Val av justeringsperson att jämte ordförande justera stämmans protokoll

5.     Upprop och justering av röstlängd

6.     Fråga om förbundsstämman är i laga ordning utlyst

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning (bilaga 1)

8.     Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret (bilaga 2)

9.     Fastställande av resultat och balansräkningar

10.  Fråga om ansvarsfrihet rörande det gångna verksamhetsåret

11.  Val av ordförande och vice ordförande (bilaga 3)

12.  Val av ledamöter i styrelsen och ersättare (bilaga 3)

13.  Val av två revisorer och ersättare (bilaga 3)

14.  Val av förbundssekreterare och kassaförvaltare (bilaga 3)

15.  Val av valberedning (bilaga 3)

16.  Budget (bilaga 4)
Reviderad budget 2020 (information)
Förslag till budget 2021

17.  Årsavgifter 2021 och nya/utgående medlemmar (bilaga 5)

18.  Förslag till arbetsprogram 2021 (bilaga 6)

19. Förbundsstämmans avslutande

 

Bilagor: 

 1. a) Styrelsens verksamhetsberättelse
  b) och ekonomisk redovisning för 2019
 2. Revisorernas berättelse för 2019
 3. Valberedningens förslag till:
  a) Ordförande
  b) V ordförande
  c) Styrelseledamöter (på tur enligt lista)
  d) Förbundssekreterare
  e) Kassaförvaltare
  f) Styrelsens förslag till Valberedning
 4. Budget:
  a) Reviderad budget 2020 (information)
  b) Förslag till budget 2021
 5. Förslag till årsavgifter 2021 samt nya/utgående medlemmar
 6. Förslag till arbetsprogram 2021

 

Presentationer:

Stämma: här

Q&A – vattenrådsrelaterade frågor: här

 

Translate »