Projekt

Ökad kapacitet för fiskrökning i Hjo

Fisk i väntan på rökning

Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB har sökt och fått projektstöd till företag för att investera i en ytterligare fiskrök för att öka produktionskapaciteten i sin rökningsanläggning och därmed öka lönsamheten med fiskrökning. Den rökta fisken kommer främst att säljas på lokala marknader och via reko-ringar.

Projektägare: Gustavssons Fisk och Kräftor i HJO AB
Projektperiod: November 2018 – Juni 2019
Stöd från Leader Vättern: 30 100 kr
Kontaktperson: Rolf Gustavsson, yrkesfiskarenaihjo@gmail.com, 070-632 11 04

Med Vättern som bas utveckla det egna yrkesmässiga fiskeföretaget med råvaruförädling och fisketuristiska produkter

Företaget Kultes Gård AB har fått projektstöd till företag för att köpa in en ny båt utrustad för att bedriva kräftfisketurism i Vätterns norra skärgård inom arrenderade vatten. Båten är anpassad för att skjutsa ut gäster som sedan har möjlighet att kräftfiska från land på flera av skärgårdens öar.

Projektägare: Kultes GÅrd AB
Projektperiod: April 2018 – December 2019
Stöd från Leader Vättern: 170 400 kr
Kontaktperson: Petter Jakobsson, info@foretagsfiske.se, 070-339 14 24

 

Below/Vättern

Hjo kommun genomför sommaren 2018 en fotoutställning utomhus. Utställningen kommer att visa livet under ytan genom foton i stort format, både från Vättern och världshaven. Tanken är att sprida information om vilken vacker miljö vi har i Vättern, men också om de globala miljöproblem som hotar livet under ytan och de utmaningar vi står inför.

Projektet ska också ta fram pedagogiskt material som kan användas då skolklasser besöker utställningen. Efter projektets slut ska utställningen kunna rulla vidare till andra kommuner runt Vättern.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: Februari 2018 – April 2019
Stöd från Leader Vättern: 796 500 kr
Kontaktperson: Per Olsson, per@olssonper.se, 070-375 77 87

 

Paraplyprojekt Näringslivsutveckling

Leader Vättern har ansökt om ett så kallat paraplyprojekt. Anledningen till detta är att vi på ett enklare sätt vill kunna stötta mindre projekt med fokus på näringslivsutveckling genom att minska administrationen för projektsökande. Pengar till näringslivsprojekt upp till 50 000 kr kommer  att kunna sökas från hösten 2018 och kan till exempel gå till utveckling av nya produkter eller tjänster, marknadsföring eller förstudier. Stödet kommer att vara 100% och kan sökas av företag i samverkan eller organisationer.

Projektägare: Leader Vättern
Projektperiod: Januari 2018 – December 2019
Stöd från Leader Vättern: 399 801 kr
Kontaktperson: Adam Johansson, adam.johansson@lansstyrelsen.se, 010-223 63 54

 

Samverkan för ökad kunskap om lakbeståndet i Vättern

Nätfångad lake från Vättern. Under två vintrar ska riktat provfiske efter lake genomföras med hjälp av lakstrutar. Projektet ska i första hand syfta till att kartlägga lakens utbredning under vinterhalvåret, undersöka lakens ekosystemroll och betydelse för övriga arter och artbalans i Vättern, samt svara på hur man kan utveckla fisket efter lake.

Projektet kommer att ske i samverkan mellan yrkesfiskare, forskare och Vätternvårdsförbundet, där yrkesfiskets roll framförallt är att bidra med sin kunskap, samt samla in data genom provfisken med lakstrutar.

Projektägare: Vätternvårdsförbundet
Projektperiod: December 2017 – December 2019
Stöd från Leader Vättern: 424 000 kr.
Kontaktperson: Malin Setzer, 010-223 63 61, malin.setzer@lansstyrelsen.se

 

Bok – Tio fiskeäventyr i Vättern

Mellan våren 2017 och hösten 2018 pågår arbetet med att ta fram en bok om fritidsfiske i Vättern. Målsättningen är att skildra fiske efter tio arter som är såväl karaktärsarter för Vättern som viktiga ur fritidsfiskesynpunkt. Boken kommer att varva fiskeskildringar med statistik, artfakta och beståndsstatus. Boken skrivs av Carl-Axel Fall, med tidigare bakgrund som chefredaktör för Naturskyddsföreningens medlemstidning och redaktör för föreningens årsböcker.

Projektägare: Votum Förlag AB
Projektperiod: Maj 2017 – September 2018
Stöd från Leader Vättern: 200 000 kr
Kontaktperson: Lars-Eric Hermansson, Votum Förlag AB, lars-Eric@votumforlag.se, 070-653 12 13

Framtagning av semimobil fiskräknarprototyp

Tidningsurklipp om Hjo kommuns projekt semimobil fiskräknare.

Hjo kommun påbörjar under året ett projekt för att ta fram en ny typ av fiskräknare som dels ska bli billigare än de modeller som finns sedan tidigare och dels ska vara enklare att flytta mellan olika platser. På så vis hoppas man få bättre koll på både harr och öring som vandrar upp för att leka i Hjoån. Målsättningen är att den nya fiskräknaren ska kunna testas skarpt under höstens öringlek 2017. Om tekniken fungerar bra kan den bli intressant att använda på fler platser.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: Februari 2017 – April 2018
Stöd från Leader Vättern: 285 749 kr
Kontaktperson: Hjo kommun

Informationsprojekt Leader Vättern

Leader Vättern driver ett eget informationsprojekt med målsättningen att företag och andra ska få idéer som mynnar ut i framtida satsningar eller sätt att utveckla verksamheten. Projektet ska stärka Leader Vätterns närvaro på webben och anordna minst tre temadagar inom speciella områden, bland annat att skapa mervärde av fångad fisk, fisketurism och hamnutveckling.

Projektägare: Leader Vättern
Projektperiod: Januari 2017 – December 2018
Stöd från Leader Vättern 206 460 kr
Kontaktperson: Adam Johansson, 010-223 63 54, adam.johansson@lansstyrelsen.se

Isfri hamn Hjo

Bilden visar placering av strömbildare i Hjo hamn.Ofta fryser hamnen till under senhösten medan resten av Vättern är isfri. Isen i hamnen hindrar fritids- och yrkesfiskare att bedriva sitt fiske. För att förlänga säsongen ska strömbildare monteras på insidan av den södra hamnpiren. Detta för att få isfritt från rampen ut till öppen sjö. I dagsläget sjösätts ca 20 trollingbåtar i veckan när hamnen är isfri.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: November 2016 – Juni 2017
Stöd från Leader Vättern: 83 610 kr.
Kontaktperson: Anders Westermark, 0503-350 29, anders.westermark@hjo.se

Utveckling Granviks hamn

Bilden visar rampen och en del av Granviks hamnMålet med projektet är fördjupa hamnen för att skapa bättre möjligheter till gästhamnsplatser och möjliggöra ytterligare platser genom komplettering med flytbrygga. Dessutom ska en ny brygga läggas ut vid rampen för att underlätta sjösättning och upptagning och parkeringsplatsen ska byggas ut för att öka möjligheten för fler besökare att utnyttja hamnen.

Projektägare: Karlsborgs kommun
Projektperiod: April 2016 – November 2017
Stöd från Leader Vättern: 802 500 kr.
Kontaktperson: Kjell-Åke Berglund, 0505-171 55, kjell-ake.berglund@karlsborg.se, Nils Johansson, 010-603 86 62, nils.johansson@naisvefa.se

 

Enkätundersökning om fritidsfisket i Vättern 2015

Målet med projektet är att samla in data om hur mycket fisk och kräftor som fångades av fritidsfisket 2015. Statistiken ska sedan utvärderas och användas som underlag tillsammans med yrkesfiskets fångstdata vid förvaltningsförslag som rör fisket i Vättern. Senaste gången liknande data samlades in var 2010.

Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötland
Projektperiod: April 2016 – Juni 2017
Stöd från Leader Vättern: 190 000 kr.
Kontaktperson: Rasmus Linderfalk, 010-223 64 84, rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se

 

Förstudie av fiskvägar vid tre dammar vid Almnäs Bruk

Förprojektering av tänkbara alternativ för att skapa fiskvandring förbi tre dammar i Almnäsbäcken, vid Almnäs Bruk söder om Hjo. Förprojekteringen ska innehålla en beskrivning av hur fiskvägar kan utformas och vad de kan kosta att bygga. Förprojekteringen ska också innehålla en kort beskrivning av dammarnas rättsliga läge.

Projektägare: Almnäs Bruk
Projektperiod: Maj 2016 – December 2016
Stöd från Leader Vättern: 75 000 kr.
Kontaktperson: Thomas Berglund, 0503-160 05, at@almnas.com

 

Kontrollprogram för sik i Vättern 2016

Projektet innefattar framtagande av ett kontrollprogram för sikfisket i Vättern. Dioxinprovtagning och undersökning av dioxinhalternas koppling till fiskens fetthalt kan innebära möjligheter att i framtiden bedöma dioxinhalten enbart genom fetthaltsmätning. Projektet ska också ta fram informationsmaterial som riktar sig till yrkesfiskare och konsumenter.

Projektägare: Svenska Insjöfiskarenas AB
Projektperiod: Maj 2016 – Mars 2017
Stöd från Leader Vättern: 100 000 kr.
Kontaktperson: Mats Ingemarsson, 070-559 40 28, matsilund@ljungby.nu

 

Samförvaltning Fiske Vättern

Foto från ett möte med Samförvaltning Fiske. Syftet med projektet är att utveckla den redan etablerade samverkan som finns för frågor som rör fisk och fiske i Vättern. I Samförvaltning Fiske samlas representanter för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism, fiskevattenägare, kommuner runt Vättern, forskning och myndigheter för att bidra till en långsiktig hållbar förvaltning av Vätterns fiskresurser, bland annat genom att formulera gemensamma och förankrade skrivelser till Havs- och vattenmyndigheten om behov av regelförändringar.

Projektägare: Vätternvårdsförbundet
Projektperiod: Januari 2016 – September 2020
Stöd från Leader Vättern: 997 760 kr.
Kontaktperson: Malin Setzer, 010-223 63 61, malin.setzer@lansstyrelsen.se

Sidan senast uppdaterad 25 januari 2019
 

Comments are closed.