Projekt

Framtagning av semimobil fiskräknarprototyp

Tidningsurklipp om Hjo kommuns projekt semimobil fiskräknare.

Hjo kommun påbörjar under året ett projekt för att ta fram en ny typ av fiskräknare som dels ska bli billigare än de modeller som finns sedan tidigare och dels ska vara enklare att flytta mellan olika platser. På så vis hoppas man få bättre koll på både harr och öring som vandrar upp för att leka i Hjoån. Målsättningen är att den nya fiskräknaren ska kunna testas skarpt under höstens öringlek 2017. Om tekniken fungerar bra kan den bli intressant att använda på fler platser.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: Februari 2017 – April 2018
Stöd från Leader Vättern: 285 749 kr
Kontaktperson: Hans-Göran Hansson, 0503-352 37, hans-goran.hansson@hjo.se

Informationsprojekt Leader Vättern

Leader Vättern driver ett eget informationsprojekt med målsättningen att fler ska känna till och nyttja möjligheten att få stöd genom Leader Vättern. Projektet har också en viktig funktion i att kunna få många mindre åtgärder att komma till stånd och inte enbart åtgärder som mynnar ut i en projektansökan till Leader Vättern. Vår förhoppning är att företag och andra ska få idéer som mynnar ut i framtida satsningar eller sätt att utveckla verksamheten. Projektet ska stärka Leader Vätterns närvaro på webben och anordna minst tre temadagar inom speciella områden, bland annat att skapa mervärde av fångad fisk.

Projektägare: Leader Vättern
Projektperiod: Januari 2017 – December 2018
Stöd från Leader Vättern 206 460 kr
Kontaktperson: Adam Johansson, 010-223 63 54, adam.johansson@lansstyrelsen.se

Isfri hamn Hjo

Bilden visar placering av strömbildare i Hjo hamn.Ofta fryser hamnen till under senhösten medan resten av Vättern är isfri. Isen i hamnen hindrar fritids- och yrkesfiskare att bedriva sitt fiske. För att förlänga säsongen ska strömbildare monteras på insidan av den södra hamnpiren. Detta för att få isfritt från rampen ut till öppen sjö. I dagsläget sjösätts ca 20 trollingbåtar i veckan när hamnen är isfri.

Projektägare: Hjo kommun
Projektperiod: November 2016 – Juni 2017
Stöd från Leader Vättern: 83 610 kr.
Kontaktperson: Anders Westermark, 0503-350 29, anders.westermark@hjo.se

Utveckling Granviks hamn

Bilden visar rampen och en del av Granviks hamnMålet med projektet är fördjupa hamnen för att skapa bättre möjligheter till gästhamnsplatser och möjliggöra ytterligare platser genom komplettering med flytbrygga. Dessutom ska en ny brygga läggas ut vid rampen för att underlätta sjösättning och upptagning och parkeringsplatsen ska byggas ut för att öka möjligheten för fler besökare att utnyttja hamnen.

Projektägare: Karlsborgs kommun
Projektperiod: April 2016 – November 2017
Stöd från Leader Vättern: 802 500 kr.
Kontaktperson: Kjell-Åke Berglund, 0505-171 55, kjell-ake.berglund@karlsborg.se, Nils Johansson, 010-603 86 62, nils.johansson@naisvefa.se

 

Enkätundersökning om fritidsfisket i Vättern 2015

Målet med projektet är att samla in data om hur mycket fisk och kräftor som fångades av fritidsfisket 2015. Statistiken ska sedan utvärderas och användas som underlag tillsammans med yrkesfiskets fångstdata vid förvaltningsförslag som rör fisket i Vättern. Senaste gången liknande data samlades in var 2010.

Projektägare: Länsstyrelsen i Östergötland
Projektperiod: April 2016 – Juni 2017
Stöd från Leader Vättern: 190 000 kr.
Kontaktperson: Rasmus Linderfalk, 010-223 64 84, rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se

 

Förstudie av fiskvägar vid tre dammar vid Almnäs Bruk

Förprojektering av tänkbara alternativ för att skapa fiskvandring förbi tre dammar i Almnäsbäcken, vid Almnäs Bruk söder om Hjo. Förprojekteringen ska innehålla en beskrivning av hur fiskvägar kan utformas och vad de kan kosta att bygga. Förprojekteringen ska också innehålla en kort beskrivning av dammarnas rättsliga läge.

Projektägare: Almnäs Bruk
Projektperiod: Maj 2016 – December 2016
Stöd från Leader Vättern: 75 000 kr.
Kontaktperson: Thomas Berglund, 0503-160 05, at@almnas.com

 

Kontrollprogram för sik i Vättern 2016

Projektet innefattar framtagande av ett kontrollprogram för sikfisket i Vättern. Dioxinprovtagning och undersökning av dioxinhalternas koppling till fiskens fetthalt kan innebära möjligheter att i framtiden bedöma dioxinhalten enbart genom fetthaltsmätning. Projektet ska också ta fram informationsmaterial som riktar sig till yrkesfiskare och konsumenter.

Projektägare: Svenska Insjöfiskarenas AB
Projektperiod: Maj 2016 – Mars 2017
Stöd från Leader Vättern: 100 000 kr.
Kontaktperson: Mats Ingemarsson, 070-559 40 28, matsilund@ljungby.nu

 

Samförvaltning Fiske Vättern

Foto från ett möte med Samförvaltning Fiske. Syftet med projektet är att utveckla den redan etablerade samverkan som finns för frågor som rör fisk och fiske i Vättern. I Samförvaltning Fiske samlas representanter för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism, fiskevattenägare, kommuner runt Vättern, forskning och myndigheter för att bidra till en långsiktig hållbar förvaltning av Vätterns fiskresurser, bland annat genom att formulera gemensamma och förankrade skrivelser till Havs- och vattenmyndigheten om behov av regelförändringar.

Projektägare: Vätternvårdsförbundet
Projektperiod: Januari 2016 – September 2020
Stöd från Leader Vättern: 997 760 kr.
Kontaktperson: Malin Setzer, 010-223 63 61, malin.setzer@lansstyrelsen.se

Sidan senast uppdaterad 17 mars 2017
 

Comments are closed.