Så sköts fisket

Olika aktörer

forvaltningDen huvudsakliga förvaltningen av fisket i Vättern sköts av staten via Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Länsstyrelserna. HaV har det nationella ansvaret för de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren), författningar, överprövningar, yrkesfiskestatistik och beslutar om finansiering och yrkesfiskelicenser. SLU är experterna som ansvarar för uppföljning, tar fram beslutsunderlag och driver projekt, söker stöd m.m. Länsstyrelserna har det regionala ansvaret där Länsstyrelsen i Jönköpings län har det samordnande ansvaret över Vättern, man ansvarar för prövningar inom fiskelagsstiftning, ger yttrande gällande licenser, bedriver fisketillsyn och informationsinsatser, söker finansiering, driver projekt och uppföljningar, m.m. I norra Vätterns skärgård, inom Örebro län, finns tre fiskevårdsområden som förvaltar dessa vatten. Annars är det de enskilda fiskerättsägarna som ansvarar för de enskilda fiskevattnen. Den statliga förvaltningen samverkar idag på ett nära sätt med fiskets olika intressenter i sjön via Samförvaltning Fiske som bedrivs via Vätternvårdsförbundet.

Samförvaltning av fisket

samforvaltning_organisationDen befintliga modellen för att samförvalta fisket i Vättern infördes 2007 och ligger som ett direktutskott under Vätternvårdsförbundets styrelse. I Samförvaltning Fiske finns flera olika kategorier fiskande representerade samt fiskevattenägare, kommuner, myndigheter och turistnäringen. Syftet med samförvaltningen är att organisera samarbetet kring frågor som rör fisk och fiske i Vättern och fungera som en plattform för dialog och samverkan. Samarbetet inom samförvaltningen är centralt för att utbyta kunskap, förbättra och fördjupa förståelsen mellan näringar, organisationer, forskare och myndigheter. Samtliga intressenter ges möjlighet att påverka fiskets utvecklingsriktning samt hur den gemensamma fiskresursen ska förvaltas. Därmed ges arbetet en allsidig belysning och bred förankring. Vill du veta mer om Samförvaltning Fiske, klicka här.

Styrdokument

samforvaltning

Det finns ytterligare styrdokument med olika inriktningar, juridisk status, tidsperiod och syften. De sjögemensamma dokument som framtagits av förbundet gällande hela sjön är Vattenvårdsplan, Förvaltningsplan för fisk och fiske samt Bevarandeplan för Natura 2000. Samtliga utgörs av gemensamma kunskap-och dataunderlag och kompletterar varandra.

Bland övriga styrdokument för Vättern miljötillstånd kan nämnas t ex åtgärdsplaner för regionala och nationella miljömål, åtgärds-och förvaltningsplaner inom vattenförvaltning. Även lokala dokument såsom kommunala översiktsplaner, vattenplaner inom vatten-och avloppsbranschen, naturvårdsprogram mm bidrar till det totala kunskapsunderlaget.

 

Sidan senast uppdaterad 14 mars 2019
 

Comments are closed.