Framtidsutsikter och hot

Mycket jobb kvartsår innan hoten mot harren i Vättern har kartlagts, undersökts och i möjligaste mån åtgärdats. Det faktum att det med största sannolikhet är många olika faktorer som påverkar harren i Vättern och dess tillflöden, samt att påverkan troligtvis varierar mellan olika år och områden i Vättern innebär att det inte finns någon patentlösning att tillgripa. Som exempel kan nämnas att bland annat signalkräftan har förts fram som ett tänkbart hot mot harren i Vättern och dess tillflöden. Det finns dock inga entydiga samband mellan harrens generella tillbakagång och signalkräftans ökning under 2000-talet. I de sydvästra delarna av Vättern där harren är vanligt förekommande är till exempel tätheterna av signalkräfta förhållandevis låga, medan mycket höga tätheter av signalkräfta förekommer i områdena runt Motalaviken (Rapport 106 Vätternvårdsförbundet). Nedgången i harrbeståndet har däremot varit likartad i de båda områdena. När det gäller de vattendrag som harren utnyttjar för sin reproduktion föreligger inte heller några tydliga samband.

Harr

Foto: Daniel Rydberg

I vissa vattendrag med mycket signalkräfta har antalet observerade harrar både minskat respektive varit oförändrat eller ökat. Vidare har antalet observerade harrar i samband med leken minskat i vattendrag med både höga respektive låga tätheter av signalkräfta (Vättern-FAKTA 2:2014). Slutsatserna från hittills genomförda inventeringar och undersökningar (Vättern-FAKTA 4:2014) är att det vare sig går att utesluta eller påvisa att signalkräftornas närvaro på harrens lekplatser i vattendragen utgör ett hot mot Vätterharrens rekrytering.

Sidan senast uppdaterad 5 september 2018
 

Comments are closed.