Gädda (Esox lucius)

Gädda

Gäddan förekommer i många skiftande typer av sjöar och vattendrag, men den föredrar grunda vegetationsrika vikar med ett lugnare vatten. Lämpliga lekhabitat återfinns främst i Vätterns norra del. Avsaknad av lämpliga gäddlekplatser i den södra delen av sjön medför att gäddorna här istället söker sig upp i tillrinnande vattendrag för sin lek. Av allt att döma utnyttjar gäddor i södra Vättern Munksjön och översvämningsmarker utmed Huskvarnaåns och Domneåns nedre delar för sin lek. Gäddynglen livnär sig på djurplankton men ganska snart övergår dieten till att innehålla i princip bara fisk. Ofta specialiserar sig gäddan på speciella vanligt förekommande bytesfiskar som t.ex. mört, benlöja och siklöja. Gäddan äter även kräftor men är ingen predator av betydelse för denna art.

Beståndsstatus i Vättern

Gäddbeståndets status bedöms som god trots att det under senare år inkommit muntliga uppgifter (från fritidsfiskare) att stora individer i beståndet har minskat i sjöns norra skärgårdsdel. För Vättern finns ingen lämplig metod för att följa upp gäddbeståndet. Tillgång till reproduktionsområden bedöms vara begränsad. Mer kunskap behövs.

TV: Fördelning mellan fångst av gädda från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för gädda 2000-2015.

TV: Fördelning mellan fångst av gädda från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för gädda 2000-2015.

Vidare läsning

Artfakta gädda – Artdatabanken

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Gädda

Fisketips – Gädda

Sidan senast uppdaterad 24 augusti 2018
 

Comments are closed.