Abborre (Perca fluviatilis)

abborre2

Abborre är en typisk representant för det svenska sjöfisksamhället. Sjöar med rikliga kräftbestånd brukar som regel hysa särskilt storvuxna abborrbestånd, så kallade kräftabborrar. Abborren är en varmvattenart som vanligen återfinns på grundare vatten, större abborre fångas framför allt utmed branter och grund längre ut i sjön. I Vättern är abborren vanligast förekommande i det grundare och varmare skärgårdsområdet i sjöns norra del samt i Motalaviken och Karlsborgsviken, vid sjöns västra kant är Flisen ett historiskt välkänt abborrgrund. Dock finns arten periodvis i god förekomst även i de södra delarna av sjön.

Leken sker under våren till försommaren. Av allt att döma finner abborren sina lekplatser i själva Vättern i hela sjön. Som yngel lever abborren av djurplankton för att vid en längd av omkring 10 cm övergå till bottenfauna och kräftdjur , för att vid en längd av cirka 15 cm gå över till fiskdiet. En bra tillväxt och hög medelstorlek förutsätter en god tillgång till alla dessa födoobjekt. Vanliga bytesfiskar för abborren i Vättern är stensimpa, spigg och lakungar, när abborren blivit större ökar andelen nors och siklöja i fiskdieten. Under senare år har kräftans betydelse som föda ökat och utgör säkert ett väsentligt inslag i vissa delar av sjön.

Beståndsstatus i Vättern

Abborrbeståndets status bedöms vara måttligt, stabilt på en hållbar nivå i sjön som helhet. Under senare år har uppgifter inkommit från fritidsfiske att beståndet har minskat i sjöns norra skärgårdsdel. Mer kunskap behövs.

TV: Fördelning mellan fångst av abborre från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för abborre 2000-2015.

TV: Fördelning mellan fångst av abborre från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010 och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för abborre 2000-2015.

Fångst av abborre per ansträngning (kg per km nät) från nätprovfiske 2005-2015.

Fångst av abborre per ansträngning (kg per km nät) från nätprovfiske 2005-2015.

 

Vidare läsning

Artfakta abborre – Artdatabanken

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vättern 2017-2022 – Abborre

Fisketips – Abborre

 

Sidan senast uppdaterad 24 augusti 2018
 

Comments are closed.