Fiska i Vättern

Vättern med omfamnande natur är ett av Sveriges mest unika områden för fiske och friluftsliv. Vad sägs om 28 fiskarter, ett siktdjup på 17 meter och 516 km strand där höga klippor på många platser ger oslagbar utsikt över sjön? Att fisket dessutom är av världsklass för flera arter som t ex röding, insjölax och gädda gör ju inte saken sämre.

Ansvarig för webbplatsen är de fyra Länsstyrelserna runt sjön som utvecklat sidorna i samarbete med kommunerna och fiskets organisationer. Återigen – Välkommen till Vättern!

Kräftfiske i Vättern 2018

Nedan framgår vilka regler som gäller för allmänhetens kräftfiske i Vättern. Det har inte införts några förändrade regler för kräftfisket i Vättern under 2018.

Kräftbur 2018

Signalkräftan har införts på EU:s lista över invasiva främmade arter. Med anledning av införandet håller Sverige via Havs och vattenmyndigheten på att ta fram en hanteringsplan vars syfte är att kunna fortsätta fiska signalkräfta men ändå minska risken för spridning till nya vatten. Ett förslag till hanteringsplan har remitterats och slutversionen håller nu på att utarbetas för att därefter kunna fastställas av regeringen. I förslaget som remitterats finns förslag på förändringar i reglerna för kräftfisket i Vättern. Hur de slutgiltiga reglerna kommer att utformas är ännu inte klart men inga förändringar träder ikraft under 2018. Läs mer på Havs och vattenmyndighetens hemsida på följande länk!

Svenska Fiskeregler

Du hittar aktuella kräftfiskeregler för Vättern på webbplatsen Svenska Fiskeregler.se. Via följande länk kan du på ett smidigt sätt få aktuell information om kräftfisket via din dator. Sidan fungerar även lika bra i din mobila enhet ute på sjön. Länken är specifik för just kräftfiske i Vättern. Utöver Svenska Fiskeregler framgår nedan en sammanfattning över aktuella regler.

Är du osäker på över vilka regler som gäller kan kontakt tas med Länsstyrelsens fisketillsyn på Vättern, Länsstyrelsen i Jönköpings län enligt nedan:

Michael Bergström, fisketillsyningsman 070-600 91 51, michael.bergstrom@lansstyrelsen.se

Daniel Rydberg, fiskerikonsulent 010-223 63 59, daniel.rydberg@lansstyrelsen.se

Observera att du alltid ska ta en kontakt med Länsstyrelsen om du av någon anledning inte kan vittja dina burar under den tid det är tillåtet att fiska, exempelvis vid mycket hårt väder!

Tillåten fiskeperiod under 2018

Kräftfiske på allmänt vatten i Vättern är tillåtet utan krav på tillstånd endast under helger från och med den andra fredagen i augusti, som 2018 infaller den 10 augusti, till och med den andra söndagen i september, som 2018 infaller den 9 september. Under dessa helger får fiske bedrivas från fredag klockan 17.00 till söndag klockan 17.00.

Se vidare Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fisket i vissa sötvattensområden.

Flyktöppningar

Minst 2 cirkulära flyktöppningar om minst 28 mm diameter ska finnas i alla kräftburar med maskstorlek under 50 mm. Flyktöppningarna skall placeras i nedre kanten av redskapets sida på en plats där de inte kan blockeras. I redskap utan plan botten ska öppningarna placeras diagonalt på motsatta sidor så att minst en väg inte blir blockerad oavsett redskapets läge.

Ryssjor som inte i någon del är högre än 1,5 meter och vars maskstorlek understiger 50 millimeter ska, från och med den 1 juli 2008, vara försedda med minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 28 millimeter placerade på vardera sidan av varje fiskhus.

Syftet med kravet på flyktöppningar är att minska risken för olaglig spridning av små signalkräftor från Vättern. Illegal utsättning av småkräftor från Vättern har under senare år orsakat kräftpestutbrott i åtskilliga flodkräftbestånd. Flyktöppningarna innebär även att en stor del av kräftorna under minimimåttet 10 cm aldrig lyfts upp ur vattnet.

Vi ser helst att flyktöppningarna placeras i redskapens hörn dit kräftorna söker sig vilket gynnar den naturliga storlekssorteringen se exempel nedan:

Flyktöppning 1     Flyktöppning 2

Minimimått

För kräftor gäller minimimått på 10 cm mätt från pannspets till stjärtspets. Kräftor under 10 cm skall omedelbart återutsättas.

Allmänt vatten

Fisket får endast bedrivas på allmänt vatten som enkelt uttryckt kan sägas vara allt vatten som inte är enskilt.

Strandvattenregeln innebär att till enskilt vatten räknas allt vatten inom 300 meter från fastland eller ö som är minst 100 meter lång. I de fall då tremeters djupkurva går längre ut än 300 meter är allt vatten innanför denna djupkurva enskilt vatten.

För vikar och sund gäller dessutom kilometerregeln vilket förenklat innebär att vatten i vikar och sund blir enskilt om bredden på mynningen mot egentliga Vättern understiger 1 kilometer räknat från stranden av fastlandet eller från ö som är minst 100 meter lång.

För att förhindra uppkomst av mindre enklaver med allmänt vatten omgärdat av enskilt vatten gäller enklavregel som innebär att allt vatten som har förbindelse med egentliga Vätterns allmänna vatten endast över enskilt vatten räknas som enskilt.

Enskilt vatten

På enskilt vatten bestämmer fiskerättsägaren hur kräftfisket skall bedrivas. Det finns här ingen begränsning i tid eller burar. Minimimåttet om 10 cm gäller dock även här och så även krav på flyktöppningar.

Antal redskap

Kräftfiske på allmänt vatten får ske med högst 6 burar per person. Om burarna läggs på lina så får dom inte kopplas samman med annan fiskares redskap. Fångst av kräfta får inte ske vid dykning. Se vidare förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Märkning och utmärkning av redskap och sumpar

Bur ska vara utmärkt med fiskekula med en diameter av minst 15 centimeter alternativt en cylinder som är minst 20 cm lång och minst 6 cm diameter. Färgen på kulan eller cylindern skall vara röd, orange, gul eller vit och vara försedd med bokstaven F, vilket står för fritidsfiskare. På kulan skall även framgå den fiskandes namn och adress eller namn och telefonnummer.

Reglerna för märkning gäller även på enskilt vatten, där skall dock märkningen bestå av ER (istället för F) som visar att fisket sker med stöd av enskild rätt.

Se vidare Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Sump i vilken kräfta hålles ska vara märkt med användarens namn och adress eller namn och telefonnummer.

Ytterligare information om fiske efter kräftor i Vättern

Sportfiska rätt på Vättern (pdf) är ett regelblad som innehåller en kortversion innefattande de viktigaste reglerna för kräft- och sportfiske som en pdf-fil klar för utskrift. Denna bör du alltid ha med dig i båten vid fiske!

Övrigt fiske

Webbplatsen är under uppbyggnad. Gå in på vår ”gamla” Vättern.org för att få information

 

Sidan senast uppdaterad 23 augusti 2018
 

Comments are closed.